Baština > Tradicija i baština

Turopolci

(1/10) > >>

shaka zulu:
TuropoljeThe Turopolje pig is without doubt the oldest in Croatia and can therefore be considered one of the oldest in Europe. It came into being in the Turopolje region which is situated between the Kupa and Sava rivers east of Zagreb. Pig rearing in the Turopolje region certainly goes back to the pre-historical period and is a factor in the process of domestication. It has been shown that the Ljubljana wild boar lived along the higher reaches of the Sava river and that the inhabitants of these regions domesticated it. The domesticated animal was the "peatland pig" reared by the inhabitants of the upper reaches of the Sava river who lived in houses on stilts. From this domestic breed was developed the ideal production form, the Krskopoljski pig. During the pre-historical period and antiquity the Krskopoljski pig spread to the Turopolje region. We know that the Croats reared pigs in their original homeland (beyond the Carpathian mountains) and that they brought them with them when they arrived in their new homeland. This breed is believed to be the Siska breed which subsequently spread throughout the entire Balkan peninsula.

It is also believed that the Turopolje pig resulted from crossing the Siska breed with the Krskopoljski from neighboring Slovenia.

The Turopolje pig adapted itself perfectly to the ecosystem, using the extensive oak woodlands as an important source of food.

The first documentary evidence of the Turopolje breed is the decree of the Croatian-Hungarian king Ljudevit sent to Zagreb in 1352 demanding an investigation into the plunder of pigs which Gregory, an official of the local ruler, had committed in the woodlands of Turopolje.

The Turopolje breed developed over a long period. Its destiny was closely bound to the situation in Turopolje. During the course of history the breed has been subject to a series of transformations, some of which are known to us.

In the more settled situation that came about at the end of the seventeenth century due to the cessation of the Turkish threat, an economic upsurge took place. The existing form of the Turopolje pig no longer satisfied economic requirements. During this period the Turopoljans obtained white-haired pigs from southern Austria and Zagorje (a Croatian region north of Zagreb) and crossed them with the existing breed. The resulting breed however did not last long due to the cracking of the skin in the summer months which caused considerable losses and the stagnation of pig husbandry in the second half of the eighteenth and the first half of the nineteenth century.

The turning point came when Misko von Leder from Kurilovac "brought from somewhere some kind of pigs" which he crossed with his own local pigs. The result was a high quality pig with stable production characteristics which met the demands of the economy. News of Leder's quality pigs traveled through the regions between the Sava and Kupa rivers and the breed spread quickly. It spread in two directions; to the east and the west. To the west it spread beyond Zagreb to Jastrebarsko and Draganica. Towards the east it spread through Turopoljski Lug beyond Sisak to Lonjsko Polje taking in the Vukomericke hills and it moved south-east along the kupa river beyond Sisak also reaching Lonjsko Polje. The woodland regions proved to be especially suitable for rearing this breed.

In the second half of the nineteenth and first half of the twentieth century the modern Turopolje pig (Leder's pig) was developed. It became an important element in the economy, well known in the markets of Austria and Hungary. During this period the breed spread outside the Turopolje region into Slavonija, Podravina and south-west Hungary.

A specific diet contributed to the success of this breed which was fed mainly in woodlands on acorns and, just prior to slaughter, on maize (corn). The pigs found protein by eating the worms and larvae they found in the woods. The pigs were slaughtered either at home or in the woods. A successful year depended on the abundance of acorns and water. In such a year the pigs were ready for slaughter when they came from the woods and only a small amount of maize was needed.

Sows from 2-4 years old were slaughtered along with castrated males more than one year old. When the pigs came from the woods they were fed one kilo of maize per day with plenty of clean water in order to clean the digestive tract for slaughter. After a few days the maize was gradually increased to five kilos per day. The fattened pigs would weigh from 170-220 kilos.

The modern Turopolje pig has the following characteristics:

off-white curly hair of average length; black patches on either side of the body; skin without pigment; long body; head of average length with concave profile; fertility: five piglets per brood; partially protruding ears of average length not covering the eyes; straight back; standard stomach; well developed udders with 10-12 teats; high level of resistance to disease; high level of adaptability to marshland; well able to withstand changes in climate and bad weather.

The Turopolje pig has been eclipsed by the advance of white pigs which are better adapted to market requirements. During the last fifty years its numbers have been drastically reduced almost to the point of extinction.

On the basis of the above it is clear that the Turopolje pig has a biological value important for civilization. This then is the last opportunity to save this valuable breed. With this in view the Noble Municipality of Turopolje has organized a genetic collection of these pigs in its autochthonous environment, Turopoljski Lug, with the aim of preserving and multiplying this breed.

References:

Dr Zvonko Robic, Department for Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Zagreb, Croatia, Svetosimunska 25, Phone: (385)(1) 2335-777, Fax: (385)(1) 215 - 300, E-mail: robic@magr.agr.hr or zrobic@jagor.srce.hrPhotographs:

Michael von Luttwitz
http://139.78.104.1/breeds/swine/turopolje/index.htm

>>>Prijevod teksta, web-stranica i dokumenata>>>
Turopolje
Turopoljska svinja je bez sumnje najstarijih u Hrvatska i prema tome može se smatrati jednom od najstarijih u Europi. Osnovano je u Turopolje, koje se nalazi između Kupe i Save istočno od Zagreba. Svinja uzgoj u Turopolje sigurno seže u pred-povijesnom razdoblju te je čimbenik u procesu pripitomljavanja. Pokazano je da je Ljubljana vepra živjeli zajedno dosegne viši od Save, te da stanovnici tih krajeva je pripitomljen. Pripitomljena životinja je "tresetišta svinja" odgaja stanovnici gornjem toku rijeke Save koji su živjeli u kućama na štulama. Iz ove domaća pasmina razvijena je idealno za proizvodnju obrasca, Krskopoljski svinja. Tijekom prapovijesnih razdoblja i antike Krskopoljski svinja proširila na Turopolje. Znamo da su Hrvati uzgajane svinje u izvornom domovinu (izvan karpatski planinama) te da su ih donijeli sa sobom kad su stigli u svoju novu domovinu. Ova pasmina je vjerovao da će biti Siska pasminu koja je naknadno proširio u cijelom Balkanskom poluotoku.

Također je vjerovao da je turopoljska svinja rezultat križanja Siska pasmina Krskopoljski iz susjedne Slovenije.

Turopoljska svinja se savršeno prilagođene ekosustavu, pomoću opsežne hrastove šume kao važan izvor hrane.

Prvi dokumentarni dokazi o Turopoljske pasmine je dekret Hrvatski-Mađarski kralja Ljudevita poslan u Zagreb u 1352 zahtjevne istrage pljačke svinja kojoj je Grgur, službenik lokalnog vladara, počinio u šumskim Turopolja.

Turopoljska pasmina razvila tijekom dugog razdoblja. Njegova sudbina bila usko vezana za stanje u Turopolju. Tijekom povijesti pasmina je bilo podvrgnuto nizu transformacija, od kojih su neki poznati za nas.

U smirivanjem prilika što je nastala krajem sedamnaestog stoljeća, zbog prestanka turske opasnosti, ekonomskog uzleta dogodio. Postojeći oblik Turopoljske svinje više ne zadovoljan ekonomskim zahtjevima. Tijekom tog razdoblja Turopoljans dobivenih sijed svinja iz južne Austrije i Zagorje (hrvatske regije sjeverno od Zagreba) te ih prešla s postojećim pasmine. Rezultat pasmine ipak nije dugo trajalo zbog pucanja kože u ljetnim mjesecima što je uzrokovalo znatne gubitke i stagnacije svinjogojstva u drugoj polovici XVIII i prve polovice devetnaestog stoljeća.

Prekretnica je došao kada je Misko von Leder iz Kurilovac "donio odnekud neke vrste svinja" koju je prešao sa svojim lokalnim svinjama. Rezultat je visoka kvaliteta svinja sa stabilnim proizvodnih osobina koja su odgovarala potrebama gospodarstva. Novosti o Leder kvalitete svinja putovali regija između Save i Kupe i uzgajati tako brzo proširila. Ona širi u dva smjera, prema istoku i zapadu. Na zapadu se proširio izvan Zagreba prema Jastrebarskom i Draganića. Prema istoku se širila kroz Turopoljski Lug izvan Siska do Lonjskog polja uzimajući u Vukomeričkih brdima i preselio jugoistočno uz rijeku Kupu izvan Siska i dostizanje Lonjsko polje. Woodland regije pokazao se pogodnim za uzgoj ove pasmine.

U drugoj polovici devetnaestog i prve polovice dvadesetog stoljeća moderna turopoljska svinja (Leder's svinja) je razvijen. Ona je postala važan element u gospodarstvu, dobro poznat na tržištima Austrije i Mađarske. Tijekom tog perioda pasmina se širi izvan Turopolje u Slavoniji, Podravini i jugo-zapadu Mađarske.

Specifične prehrane doprinijeli uspjehu ove pasmine koji je hranio uglavnom u šumama i na žira, neposredno prije klanja, na kukuruzu (kukuruza). Svinja pronašao proteina jedući gliste i larve su našli u šumi. Svinje su zaklane bilo kod kuće ili u šumi. Uspješnu godinu ovisi o obilje žira i vode. U takvim godinu dana svinje su spremni za klanje, kada su došli iz šume i samo male količine kukuruza je bila potrebna.

Krmače dvije do četiri godina stare su zaklani uz kastrirani mužjaci više od godinu dana. Kad svinje došao iz šume bili su hranjeni jedan kilogram kukuruza po danu s puno ciste vode kako bi se očistiti probavni trakt za klanje. Nakon nekoliko dana postupno kukuruza je povećan na pet kilograma po danu. Tove svinje će težiti 170 do 220 kilograma.

Moderni Turopoljska svinja ima sljedeće karakteristike:

off-bijeli kovrčave kose srednje dužine, crne mrlje na obje strane tijela, koža bez pigmenta, dugo tijelo, glava srednje duljine s konkavnim profilom; plodnosti: pet odojaka po legla; dijelom izbočene uši srednje duljine ne pokriva oči , ravna leđa, standard želucu, dobro razvijena vimena sa 10-12 sisa, visoki stupanj otpornosti na bolesti, visok stupanj prilagodljivosti močvare, dobro mogli izdržati promjene u klimi i lošeg vremena.

Turopoljska svinja je bila potisnuta od strane unaprijed bijele svinje koje su bolje prilagođene zahtjevima tržišta. Tijekom posljednjih pedeset godina njegova brojevi su drastično smanjeni gotovo do točke izumiranja.

Na temelju gore jasno je da Turopoljska svinja ima biološku vrijednost važan za civilizaciju. To je onda posljednja prilika da spasi ovu vrijednu pasminu. S tim u vidu Plemenite općine Turopolje je organizirana gen kolekcija takvih svinja u autohtonom okruženju, Turopoljski Lug, s ciljem očuvanja i umnažanja ove pasmine.

Reference:

Dr. Zvonko Robić, Zavod za stočarstvo, Agronomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska, Svetošimunska 25, Telefon: (385) (1) 2335-777, Fax: (385) (1) 215 - 300, E-mail: robic@magr.agr.hr ili zrobic@jagor.srce.hr

Fotografije:

Michael von Luttwitz

shaka zulu:
Willkommen bei den Turopolje-Züchtern von ChromoSoft
   
 Um zum geschützten Bereich der Turopolje-Züchter zu kommen, loggen Sie sich bitte auf der Login-Seite mit Ihren persönlichen Benutzerdaten ein.

Sie haben Ihr Passwort vergessen? Schicken Sie uns einfach dieses Formular...

Bei technischen Problemen hilft Ihnen unser technischer Support gerne weiter. (Bitte beschreiben Sie Ihr Anliegen so konkret wie möglich.)
 
http://turopolje.chromosoft.com/

>>>Prijevod teksta, web-stranica i dokumenata>>>
Dobrodošli na uzgajivača Turopolja ChromoSoft
   
 Da dođe u zaštićeno područje Turopolja uzgajivača, molimo Vas da se prijavite na stranicu za prijavu s osobnim podacima korisnika.

Zaboravili ste lozinku? Jednostavno pošaljite nam ovaj obrazac ...

Za tehnička pitanja, kontaktirajte našu tehničku podršku te. (Molimo opišite vaš zahtjev što precizniji.)

-http://www.genuss-region.at/imagecatalogue/imageview/54319/?SectionIDOverride=136&REF=popup
Foto: Lebensministerium/...

Weststeirisches Turopoljeschwein
Die Genussregion „Weststeirisches Turopoljeschwein“ erstreckt sich über die Gemeinden der Weststeiermark Stallhofen, Stiwoll, Sankt Bartholomä, Krottendorf-Gaisfeld, Ligist, Sankt Johann ob Hohenburg, Lannach, Mooskirchen, aber auch darüber hinaus wie z.B. in Kumberg und Dechantskirchen. Die Mitgliedsbetriebe züchten die vom Aussterben bedrohte alte Schweinerasse „Turopolje“. Alle bäuerlichen Mitgliedsbetriebe sind eingetragene praktizierende Biobauern, die bei Haltung und Fütterung der alten Schweinerasse den Biorichtlinien folgen. Die Muttertiere bekommen bei dieser Haltungsform 6-8 Ferkel pro Wurf. Die Schweine wachsen wesentlich langsamer als neuzeitliche Züchtungen. Sie brauchen bis zur Erreichung eines Schlachtkörpergewichtes von ca. 100 kg bis zu 1,5 Jahre. Der Preis für den Bauern bzw. den Fleischer und letztendlich für den Konsumenten muss diesen Umständen Rechnung tragen. Dafür bekommt der Konsument ein hervorragendes Fleisch und einen besonders köstlichen Speck, der seinesgleichen sucht und keine Konkurrenz zu scheuen braucht. Nachdem alle „Turopoljeschweine“ Bio-schweine bis zum Schlachten sind, ist es ein besonderes Anliegen, dass diese Tiere auch von höchstqualifizierten Biofleischhauern geschlachtet und nach den Richtlinien der Biofleisch-Verordnung verarbeitet werden. Diese Qualitäten wurden schon mit der Auszeichnung „Kulinarisches Erbe Österreich“ bedacht. Die Produkte der Turopoljeschweine sind unter der Marke „Manturo“ erhältlich.


Informationen bei: 
Bgm. Ök.Rat Vinzenz Krobath
Tel.: 0664/549 53 46
E-mail: gde@stallhofen.steiermark.at
26.08.2008, Lebensministerium III/4
http://www.genuss-region.at/article/archive/24987

>>>Prijevod teksta, web-stranica i dokumenata>>>
Weststeirischer Turopoljeschwein
Zdravlje regiji "Weststeirischer Turopoljeschwein" pokriva općina Štajerske Stallhofen Zapada, Stiwoll, sv Bartolomeja Crkva, Krottendorf-Gaisfeld, Ligist, Sankt Johann li Hohenburg, Lannach, Mooskirchen, ali i izvan nje, kao što su Kumberg i dekan u crkvama. Tvrtki članica uzgajati ugrožene stare prasadi Turopoljske utrke. Sve farme poduzeća su registrirani član prakticiraju organski poljoprivrednici koji slijede u čuvanje i hranjenje stara pasmina svinja Biorichtlinien. Majke dobiti ovaj tip poljoprivrede 6-8 prasadi po leglu. Svinja raste puno sporije od modernih pasmina. Trebate se boriti kako bi se postigla tjelesna težina oko 100 kg do 1,5 godina. Cijena za poljoprivrednika ili mesar, i na kraju potrošača mora uzeti u obzir te okolnosti. Dakle, potrošač dobiva veliku meso i posebno ukusna panceta, da nitko drugi i ne žalite se natječu potrebe. Nakon svih "Turopoljeschweine" organski svinje na klanje, to je posebnu zabrinutost da ove životinje mogu zaklati i obrađuje većina visoko Biofleischhauern prema smjernicama organske regulacije mesa. Ove kvalitete su već predstavljena priznanje "kulinarske baštine Austrije." Proizvodi Turopoljeschweine su pod markom "Manturo" je dostupna.

-

Die Marke MANTUROVerein MANTURO
Netzwerk NatURrassen
Obmann: Bgm. LKR Vinzenz Krobath
A-8152 Stallhofen, Muggauberg 25
 
Der Name setzt sich aus den beiden Schweinerassen Mangalitza und Turopolje (ManTuro) zusammen.
Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie ausgesprochen robust und weitgehend resistent gegen alle üblichen Schweinekrankheiten sind.Die Schweine wachsen über ein Jahr lang in extensiver Koppel-Freilandhaltung oder artgerechten Außenklimaställen auf und ernähren sich nahezu ausschließlich von dem, was sie auf der Weide finden.Das Ergebnis dieser Haltungsform sind sehr langsam wachsende, gesunde Tiere, frei von jeglicher Pharma-Behandlung und mit Fleisch und Speck von höchster Qualität.
http://www.manturo.at/index.php?content=über_uns
 
>>>Prijevod teksta, web-stranica i dokumenata>>>
Udruga MANTURO
Mreža materinjem pasmina
Predsjednik: Gradonačelnik Vincent Krobath LKR
Stallhofen-8152, Muggauberg 25

Ime dolazi od dvije pasmine svinja i Mangalitsa Turopolje (ManTuro zajedno).
Karakterizira ih činjenica da oni rastu jako otporna te su otporni na sve uobičajene bolesti svinjske emitters.The svinja za više od godinu dana u ekstenzivnim ili free range životinjske Außenklimaställen spojke i hrane za životinje gotovo isključivo na ono što su pronašli u livadu. Rezultat ove vrste uzgoja su vrlo sporo rastu, zdravih životinja, bez bilo kakvih farmaceutskih liječenja, i meso i masti najviše kvalitete.

-

http://img405.imageshack.us/slideshow/webplayer.php?id=logo14096d4f30.png

http://www.manturo.at/index.php?content=produkte

shaka zulu:
MANTURO – DAS BESTE DER SCHWEINE-URRASSEN
MANGALITZA UND TUROPOLJE

Im weststeirischen Schilchermarkt Ligist grübelten ein paar findige Köpfe darüber nach, welche Jause wohl am besten zum echten steirischen Schilcher passen könnte. Ein paar Hügel weiter in Stallhofen fand der dortige Bürgermeister, dass es an der Zeit wäre, den Schweinereien mit den Schweinereien ein Ende zu bereiten.

Kurz darauf haben sich unter dem Management der Firma B+B, Beratung und Bildung aus Graz, Landwirte und Fleischermeister aus dem Steirischen Weinland zusammengefunden und das „Netzwerk NatURrassen“ gegründet.

Ziel dieses Netzwerkes ist es, die alten Schweinerassen Mangalitza und Turopolje wieder zu etablieren und zu verwerten. Diese Schweine-Urrassen zählen mittlerweile zu den vom Aussterben bedrohten Haustierarten. Ihre Erhaltung kann langfristig nur gesichert werden, wenn sie als „Nutz-Tiere“ sorgsam gehalten und entsprechend vermarktet werden.

Das Mangalitza-Wollschwein ist eine uralte Schweine-Nutztier-Rasse ungarischen Ursprungs. Man unterscheidet die Rassen „Blondes Mangalitza“, Rotes Mangalitza“ und „Schwalbenbäuchiges Mangalitza“.

Turopolje-Schweine sind extensive Weideschweine. Sie stammen vom inzwischen ausgestorbenen Siska-Schwein, einem Abkömmling des mitteleuropäischen Wildschweins, ab und haben ihren Namen von der Region Turopolje in den heutigen kroatischen Save-Auen.

Diese Rassen sind ausgesprochen robust und weitgehend resistent gegen alle üblichen Schweinekrankheiten. Sie wachsen über ein Jahr lang in extensiver Koppel-Freilandhaltung oder artgerechten Außenklimaställen auf und ernähren sich nahezu ausschließlich von dem, was sie auf der Weide finden. Das Ergebnis dieser Haltungsform sind sehr langsam wachsende, gesunde Tiere, frei von jeglicher Pharma-Behandlung und mit Fleisch von höchster Qualität.

Ziel ist es, in den nächsten 5 Jahren bis zu 1500 Schweine zu verarbeiten.

Einen wesentlichen Beitrag zu diesem Projekt „Genusslebensmittel Schwein – Projekt MANTURO“ leistet das Land Steiermark, Ressort LH-Stv. DI Leopold Schöggl, mit der Abteilung 16. Er dient zur Sicherung der Urrassen Mangalitza und Turopolje, die nicht nur als Nutztiere eine Nachhaltigkeit durch Produktion und Absatz am Genussmittelsektor bilden, sondern auch dem Fortbestand der vielfältigen Kulturlandschaft der Steiermark dienen.

Das Projektmanagement wird von Frau Margit Mauritsch, B+B Beratung und Bildung – Regionalmarketing und Unternehmensberatung, geleitet, die mit dem Projekt Teichwirtschaft – Tourismus bereits auf nachhaltige Erfolge auf diesem Gebiet verweisen kann.

Wer steht dahinter?
Das Projekt leitet Bgm. LKR Vinzenz Krobath, Stallhofen – Zuchtwart der Tierrasse Turopolje in der Steiermark. Naturnah orientierte Landwirte, wie der Sonnhof der Familie Gerstner in Stiwoll, die Bio-Landwirtschaft der Familie Krobath in Stallhofen oder die Familie Dr. Pötsch in St. Josef ob Stainz, widmen den Tieren große Weideflächen, wo sie ungestört aufwachsen können. Innovative Fleischerbetriebe verwerten das absolut stressfrei geschlachtete Tier zu hochwertigen Produkten unter der Marke „MANTURO“.

Sie produzieren hauchzarten Schinken, der den Duft der Region auf der Zunge entfaltet, schneeweißen Speck, dessen natürliche Würze dem Gaumen schmeichelt, Wurstvarianten mit unvergleichlichen Geschmacksnuancen und Aufstriche, in denen sich die Einzigartigkeit des Weinlandes widerspiegelt.

Die Räucherung mit heimischem Buchenholz, der lange Reifeprozess über viele Monate im milden Klima der Weinberge, das grobe Meersalz und die würzigen Kräuter der Region verleihen den MANTURO-Produkten unvergleichliche Geschmacksnuancen.

Bedingt durch die lange und behutsame Produktion sind auch nicht immer alle MANTURO-Produkte erhältlich. Alles zu seiner Zeit und nur, wenn optimale Qualität gewährleistet ist. Aber das Warten lohnt sich. Dafür schmeckts dann umso besser.

Das Geheimnis der Fleischqualität liegt nicht zuletzt darin, dass unsere Schweine den ganzen Tag laufen. Darum haben sie auch eine ganz prominente Patin. Die steirische Marathon-Staatsmeisterin Eva Maria Gradwohl legt als Spitzensportlerin großen Wert auf natürliche und gesunde Ernährung. Sie ist eine leidenschaftliche Hobbyköchin und sucht sich ihre Grundmaterialien und Zutaten sehr bewusst aus. Und dass sie ihre eigene Küche fit und leistungsfähig macht, stellt sie bei jedem Lauf unter Beweis.

Partner in diesem Projekt sind die landwirtschaftlichen Fachschulen Alt Grottenhof und Grottenhof Hardt. Sie wollen damit bei der jungen Generation Bewusstsein für Mast und Zucht von Urrassen schaffen. Der Fachlehrkörper steht der Projektgruppe mit wissenschaftlichem Know-how - aufbereitet für die Praxis - zur Verfügung.
http://www.manturo.at/index.php?content=presse

>>>Prijevod teksta, web-stranica i dokumenata>>>
MANTURO - The Best Of PIG-primitivnim utrke
Mangalitsa I Turopolje

U zapadnoj Štajerskoj Schilcher tržištu Ligist razmišljala malo o tome inventivni ljudi, što vjerojatno mogao najbolje pristaju snack za pravi štajerske Schilcher. Malo više u brdima Stallhofen bio gradonačelnik da je vrijeme da se stavi prljave sa prljave kraja.

Ubrzo nakon toga, pod upravljanjem B + B, savjetovanje i obrazovanje iz Graza, poljoprivrednici i mesari iz štajerskog vina zemlju zajedno i "prirodna pasmina Mreža" je osnovan.

Cilj ove mreže je ustanoviti starih pasmina svinja i Mangalitsa Turopolje natrag i ponovno iskoristiti. Ovaj pig-primitivnih rasa sada rang među ugrožene vrste domaćih. Njihovo očuvanje mogu biti održiv samo ako se smatraju "stoke životinja" pomno čuvaju i prodali u skladu s tim.

Mangalitsa-vunasta svinja je drevni svinja pasmine stoke-mađarskog podrijetla. Razlikujemo utrke "Blondes Mangalitsa" Mangalitsa Crvena "i" Schwalbenbäuchiges Mangalitsa.

Turopolje-svinja raširen pasu svinje. Dolaze iz Siska sada izumrle svinja, potomak srednjoeuropskih divljih svinja, sa i dobili su svoje ime iz regije Turopolja u današnjem hrvatskom Save-Auen.

Ove pasmine su vrlo robustan i su otporni na sve uobičajene svinjske bolesti. Oni se povećava za više od godinu dana u ekstenzivnim ili free range životinjske Außenklimaställen spojke i hrane za životinje gotovo isključivo na ono što su pronašli u livadu. Rezultat ove vrste uzgoja su vrlo sporo rastu, zdravih životinja, bez bilo kakvih farmaceutskih liječenje, a meso najbolje kvalitete.

Cilj je da se napredak u narednih pet godina do 1500 svinja.

Značajan doprinos ovog projekta "zadovoljstvo svinje hrane - Projekt MANTURO čini" zemlju Styria, Department LH-Stv. DI Leopold Schöggl 16 s Odjela Koristi se za osiguravanje utrke i primitivne Mangalitsa Turopolja taj oblik ne samo kao stoke održivosti kroz proizvodnju i prodaju na luksuz sektoru, ali također služe opstanak raznovrsne kulturne krajolik Štajerskoj.

Projekt je od gđa Margit Mauritsch, B + B Consulting and Education - Regionalni marketing i savjetovanje provode, koji se može odnositi uzgoj ribe projekt - već na održivi turizam uspjeh u ovoj oblasti.

Tko je iza nje?
Projekt proizlazi LKR gradonačelnik Vincent Krobath, Stallhofen - Pasmina upravitelja životinja raznolikost Turopolja u Štajerskoj. U blizini prirode orijentirani farmeri kao fokus obitelj Sonnhof Gerstner Stiwoll u organsku poljoprivredu u obitelji Krobath Stallhofen ili obitelji u St. Joseph dr. Poetsch li Stainz, životinje prostranim pašnjacima, gdje oni mogu rasti nesmetano. Fleischer Inovativne tvrtke koriste apsolutne bez stresa životinja zaklanih na visoko-kvalitetnih proizvoda pod brandom "MANTURO.

Oni stvaraju vrlo osjetljiva šunka koja se razvija miris regiji na jeziku, bijela mast, prirodni okus je ugodan za nepce, kobasica varijante s jedinstvenim okusima i širi, što odražava jedinstvenost ove regije.

Pušenje s autohtonim bukovo drvo, dugog sazrijevanja tijekom mnogih mjeseci u blagoj klimi vinogradima, grube morske soli i aromatičnih biljaka i regije s proizvodima MANTURO jedinstveni okus.

Zbog duge i oprezni proizvodnja nisu uvijek svi MANTURO proizvod raspoloživ. Sve na vrijeme, a tek kada je optimalna kvaliteta je zajamčena. Ali oklijevati je vrijedan Internet. To čak i bolje okusa.

Otajstvo meso nije barem činjenica da je naša svinje radite cijeli dan. To je razlog zašto oni također imaju vrlo istaknute kuma. Štajerski maraton državna prvakinja Eva Maria Gradwohl polaže veliku vrijednost kao top sportaš u prirodne i zdrave prehrane. Ona je strastveni hobi kuhar i izgleda za svoje osnovne materijale i sastojci iz vrlo svjesni. I da se uklapaju vlastitu kuhinju i čini snažan, to osigurati na svaki mali test.

Partneri na ovom projektu su poljoprivredne fakultetima i Alt Grottenhof Grottenhof Hardta. Oni žele stvoriti svijest među mlađe generacije za tov i uzgoj primitivnih rasa. Fachlehrkörper je projekt sa znanstvenim znanjem - pripremljeni za praksu - su dostupne.

shaka zulu:
Turopolje
Aus Archepedia
Wechseln zu: Navigation, Suche
Turopolje 
 
Inhaltsverzeichnis [Verbergen]
1 Rassestandard
2 Verbreitung
3 Zuchtgeschichte
4 Ähnliche Rassen
5 Förderungen
6 Leistungsdaten
7 Wirtschaftlichkeit/Vermarktung
8 Erfahrungsberichte
9 Eignung und Haltung
10 Projekte
11 Vom Aussterben bedroht
12 Literatur
13 Weblinks

[bearbeiten] Rassestandard
Farbe Grundfarbe blond (d.h. weiß bis grau), darauf kleinere und größere schwarze Flecken in verschiedener Anzahl über den ganzen Körper verteilt. Die schwarzen Flecken sind meist von rundlicher Form, jedoch können auch ganze Körperteile schwarz gefärbt sein. Die Zeichnung ist vollkommen unregelmäßig und man findet nicht zwei Exemplare, die die gleiche Zeichnung haben. Den alten Schweinehirten im Lonjsko Polje zufolge darf ein „echtes“ Turopolje Schwein nicht mehr als 5 bis 9 Flecken haben. In der Praxis dürfte dies aber durchaus auch anders gewesen sein, die Angaben der Hirten dürfte eher ein Ideal gewesen sein. Im heutigen Generhaltungsprogramm wird diese alte Meinung nicht weiter verfolgt. Es werden lediglich vereinzelt vorkommende Tiere die gar keine Flecken aufweisen nicht zur Zucht zugelassen.

Körperbau Mittelgroß starker Kopf, breite Stirn, nahezu gerade Profillinie, Rüssel halblang, Ohren lang, breit, halbhängend, die Rückenlinie ist gerade, der Rumpf ist ziemlich gestreckt und rund, die Brust breit, der Rücken breit und die Hinterhand abgerundet. Füße kurz und stark, Die Afterklauen reichen weit herunter: das Schwein „steht auf dem Fuß und nicht auf den Spitzen“ (Gugich). Schwanz meist schwach geringelt. Die Schwanzwurzel ist tief angesetzt. Äußere Schleimhäute rosa, die Haut am Rücken auch unter den weißen (blonden) Borsten ist schwarz, Borsten dicht am ganzen Körper von gleichmäßiger Stärke und gewöhnlich gerade und glatt anliegend, gelegentlich leicht gekraust (alte Beschreibung „jedoch findet man sie nicht zu selten gekraust“).

[bearbeiten] Verbreitung
Ganz Österreich mit Schwerpunkt Ober-, Niederösterreich und Steiermark. Tiere in Deutschland, Südtirol und der Schweiz stammen alle aus österreichischer Zucht.

[bearbeiten] Zuchtgeschichte
Turopolje – Schweine (kroat.: turopoljska svinja) sind nach der Region „Turopolje“ (Türkenfeld), die zwischen Zagreb und Sisak am westlichen Save- Ufer in Kroatien liegt, benannt. Ursprünglich kamen sie in der gesamten oberen Save- Niederung vor und wurden als die wohl typischste Schweinerasse dieser Region angesehen. Die Ahnen der Turopolje Schweine sollen erstmals 1352 durch den kroatisch-ungarischen König Ljudevit in die Wälder von Turopolje gebracht worden sein. Das Turopolje Schwein stammt vom inzwischen ausgestorbenen Siska- Schwein, einem Abkömmling des mitteleuropäischen Wildschweins, ab. Noch im Jahr 1958 sind von den 77461 Schweinen (im Gebiet des Odransko, Lonjsko, Mokro und Ribarsko polje) 58 000 Turopolje Schweine davon 15500 Sauen. Seither wurden immer wieder Einkreuzungen vorgenommen, um die Nachfrage nach mehr Magerfleisch und weniger Fett (Speck) zu decken. Abbildungen lassen vermuten, dass ein verwandtschaftliches Naheverhältnis zum Krainer Landschwein und somit zu längst ausgestorbenen heimischen Schlägen (Gurktaler Schwein) besteht. Schädelvergleiche belegen die Abstammung vom Siska Schwein, Siska und Turopolje Schweine wurden über Jahrzehnte im selben Zuchtgebiet gehalten, als dritte Rasse in Kroatien kann das Syrmische Mangalicaschwein genannt werden, von dem das Turopolje unabhängig ist.

Im Jahr 1777 führte Kaiserin Maria Theresia Eber der schwarzen englischen Rasse ( Berkshire) ein. In den folgenden 130 Jahren soll keine fremde Rasse ins Zuchtgebiet gebracht worden sein, so dass 1911 die Turopolje Schweine schon als selbstständige Rasse angesehen wurden (Ulmansky). Anderen Hinweisen zufolge bereits auch schon früher

So dass als Vorfahren heute das Siska Schwein und die Rasse Berkshire angesehen werden. Es wird immer wieder auch diskutiert, dass auch wenige andere Schweine geringen Einfluss auf die Rassenentwicklung genommen haben (z. B. Krskopoljski Schweine aus Slowenien) Zu Beginn des 19. Jahrhunderts entstand die Turopoljska nach (Ritzoffy 1931) durch Kreuzung von Siska und Krskopoljska aus dem benachbarten Slovenien, die in den 40er Jahren des vorigen Jahrhunderts in das kroatische Zagorje eingeführt worden war. Ulmanski vertritt die Auffassung, dass das Turopolje Schwein von der Siska abstammt, in die zur Veredelung irgendeine Rasse asiatischen Blutes eingekreuzt wurde. Ein Hinweis hierauf findet sich auch bei VICHODIL (1902). Im Turopolje wurde der Grundstein für die Schweinezucht schon zu Zeiten der Herrschaft der Kaiserin Maria Theresia um das Jahr 1777 gelegt etwa durch die Einfuhr einiger Zuchteber der alten Leicester Rasse Und einiger damals noch starker, schwerknochiger Berkshire aus England zur Verbesserung des heimischen Materials. Ritzoffy (1931) berichtet von mehreren Kreuzungen mit Berkshire, Yorkshire und Cornwall, die aber alle ohne nennenswerte Erfolge blieben. BELIC (1961) schließlich vertritt die Auffassung, dass das Turopolje Schwein auch ein Ergebnis aus der Kreuzung von Siska und Mangalica sein könnte.

Im Vergleich zur Haltung der Siska, die sich allein auf den Wald beschränkte und den höchstmöglichen Grad an Extensivität darstellte, können wir die wichtige Feststellung machen, dass mit der Züchtung des Turopolje Schweines auch ein entscheidender Schritt bei der Art und Methode der Haltung ermöglicht wurde. Es kommt zu einer Kombination von Wald- und Stallhaltung, sowie zu einer entscheidenden Verbesserung der Mast, die nun auf Mais, Kleeweide und Eichelmast fussen kann (von Gugic).

1980 wurde von der „EAAP´s Commission on Animal Genetics“ das Turopolje Schwein in die gefährdeteste Klasse aufgenommen. „Gefährdeteste Klasse“ heißt, dass von dieser Rasse weniger als 200 Sauen oder 20 Zuchteber vorhanden sind.

1990 wurde von Prof. Caput, Uni Zagreb (DAGENE Tagung) die Anzahl von Turopolje Schweinen mit 100-150 angegeben. Bis zum Ausbruch des Krieges (1991) hat der traditionsreiche Fleischverarbeitungsbetrieb Gavrilovic in Petrinja (schon erwähnt bei Milan Mayer 1908) fast alle Turopolje Schweine zur Salamiproduktion (sog. Wintersalami) aufgekauft.

Durch indirekte Kriegsfolgen des 1991 ausgebrochenen Krieges in Kroatien wurde der Bestand reinrassiger Tiere stark dezimiert. 1993 gab es nur mehr einen einzigen alten Schweinehirten (Mohar) mit ca. 20-30 Tieren. Er musste die Tiere aus Sicherheitsgründen im Stall halten, bei unzumutbaren Kosten (bei Weidegang bekommt jedes Tier nur 2 Maiskolben täglich). Damals wurde die Organisation SAVE (Hans Peter Grünenfelder), der Tiergarten Schönbrunn (Dr. Helmut Pechlaner) und der VEGH (heute Arche Austria mit Herrn Punz) mit großem Aufwand aktiv, es wurden zur rückwärtigen Sicherung 1994 6 Tiere 3 Eber und 3 Sauen vor Ort angekauft und im Zoo Zagreb eingestellt. Wegen lokaler Probleme (Kriegszustand, Schweinepest Vermarktungsprobleme usw.) mussten die Tiere im Zoo Zagreb bleiben, aus unerfindlichen Gründen wurde dort ein Eber geschlachtet. Die restlichen 5 Tiere kamen nach Österreich in den Tiergarten Schönbrunn, dort wurde aus behördlicher Anordnung noch eine weitere Sau geschlachtet.

Im Februar 1995 sorgten die beiden verbliebenen Pärchen erstmals in Österreich für Nachwuchs. Ein Pärchen Diggi – Adam im Tiergarten Schönbrunn. Und ein Paar bei Mag. Franz Punz Draga und Mohar Da die Rasse 1995/96 in Österreich noch völlig unbekannt war und somit auch kaum Interesse bei den Bauern vorhanden war, wurde die erste Nachzucht an Zoos in Deutschland verkauft.

Dann begann eine Zeit von Niederlagen, im Mai 1996 ist der Eber Adam in Schönbrunn verstorben. Mag Punz stellt seinen Eber Mohar zur Verfügung, durch Fütterungsfehler (Übergewicht) verstarb auch dieser Eber Ende 1996. Bis dahin war Herr Mag Punz Spartenbetreuer für Mangaliza und Turopolje Schweine in Österreich. Nach einem Aufruf zur Mitarbeit in der Zeitung Arche, worauf sich niemand gemeldet hat und den Umstand, dass beide Importeber tot waren, legte Punz die Tätigkeit nieder.

1998 begann Karl Schardax in mühseliger Kleinarbeit alle Turopolje Schweine in Österreich ausfindig zu machen, Halter von einem Herdebuch zu überzeugen, Tiere markieren, registrieren. Bei der durchaus schnellen Generationsfolge der Schweine ein äußerst schwieriges Unterfangen. Tausende Kilometer durch ganz Österreich oft auch vergebens, da die Schweine in der Zwischenzeit wieder abgeschafft wurden oder den Besitzer gewechselt haben. Letztendlich ist es aber gelungen eine handvoll Züchter zusammen zu bringen und alle existierenden Schweine auf die vier ursprünglich importierten Tiere zurück zu führen. Als Stammmutter gilt hier die Sau Diggi.

Von sehr vielen Seiten wurden die Bemühungen rund um die Turopolje in Österreich als sinnlos erachtet, alleine schon aufgrund der geringen genetischen Basis. Schardax bemühte sich mehrmals mit einigen wenigen Mitstreitern um einen offiziellen Import von weiteren Zuchttieren damit die Zucht in Österreich auf eine breitere Basis gestellt werden kann: leider vergebens, abgelehnt aus seuchenhygienischen Gründen. Selbstverständlich hätte man eine vorgeschriebene Quarantäne und alle gewünschten Blutuntersuchungen durchführen lassen, dennoch erfolgte ein Nein. Im Winter 2000/2001 fanden dann zwei Turopolje Eber, Baron und Lord, den Weg über die grüne Grenze nach Österreich. Nur mit Hilfe dieser beiden Eber haben wir die heutige Basis von Turopolje Schweinen in Österreich Und dennoch ist die Rasse Turopolje jene, die die geringste genetische Basis besitzt und somit in Österreich auch den höchsten Inzuchtanstieg.

Am 15. April 2000 wurde das 1. Turopolje Züchtertreffen in Mitterbach von Schardax organisiert, das seitdem jährlich an einem anderen Ort stattfindet. Am 27. September 2000 gründeten die Turopolje und Mangalitza Züchter Österreichs gleichzeitig in Bad Waltersdorf jeweils eine Interessensgemeinschaft, die als Sektion innerhalb des Vereins zur Erhaltung gefährdeter Haustierrassen arbeitet.

Im Frühling 2001 wurde der Verein zur Erhaltung gefährdeter Haustierrassen VEGH (heute ARCHE Austria) als Zuchtorganisation zur Betreuung der Schweinerassen Turopolje und Mangalitza von den Landes Landwirtschaftskammern anerkannt (Tierzucht- Landesgesetz). Dies war ein entscheidender Schritt und bis heute gibt es nur in Österreich eine organisierte Turopolje Erhaltungszucht (Herdebuch). Mit der Anerkennung als Zuchtorganisation wurde eine Voraussetzung erfüllt, die im ÖPUL 2000 erstmals Ausgleichszahlungen für die Maßnahme Erhaltung gefährdete Haustierrassen Turopolje Schwein ermöglichten, die im ÖPUL 2007 -2013 weiter fortgeführt wird.

2001 erhielt Karl Schardax für sein engagiertes Turopolje Erhaltungsprogramm den Ford Umweltpreis der wiederum sofort für das neu gegründete Patenschafts Programm genutzt wurde.

2002 wurde die Rasse Turopolje zur Rasse des Jahres gewählt und fand durch das verstärkte Medieninteresse weitere Freunde.

[bearbeiten] Ähnliche Rassen
Durch den Wiederaufbau nach dem Krieg und dem Streben nach westlichen Maßstäben wurden in Kroatien vermehrt auch andere Rassen in das Zuchtgebiet eingeführt: Duroc, Edelschwein, Hampshire usw. Bei den freilaufenden Gruppen kommt es so zu Mischlingen, so genannte Baninkas. Möglicherweise sind die schwarzen Moravka und die gescheckten Resavka mit dem Turopolje verwandt. Genaue Bestandeszahlen der Resavka existieren nicht, fest steht, dass sie extrem gefährdet sind und im Exterieur dem Turopolje ähnlich sind.

[bearbeiten] Förderungen
Das Förderungsprogramm für Ländliche Entwicklung 2007 bis 2013 (LE 07-13) bietet Landwirten die Möglichkeit mit der Maßnahme "Seltene Nutztierrassen" zu deren Erhaltung beizutragen.

Förderungsvoraussetzungen sind:

+ Landwirtschaftlicher Betrieb mit mindestens 2 ha Bewirtschaftungsfläche

+ Herdebuchzucht einer anerkannt erhaltungswürdigen Rasse

+ jährliche Beantragung der Prämien im Mehrfachantrag

+ Einhaltung der Vorgaben des Zucht- bzw. Generhaltungsprogramms der jeweiligen Rasse (Abstammungsüberprüfung, Leistungskontrolle)

+ weibliche Tiere müssen bis spätestens 1. April des Förderungsjahres das erste Mal geworfen haben

+ männliche Tiere müssen mit Abstammungssicherung und Körung für die Zucht zugelassen sein und in den Zuchteinsatz kommen

+ Haltedauer der geförderten Tiere: 1. April bis 31. Dezember; bei verfrühtem Abgang Nominierung eines Ersatztieres

+ Viehbesatzobergrenze 2 GVE/ha LN

+ Bestätigung der verantwortlichen Organisation (Zuchtverband) über die Förderungswürdigkeit der Tiere (Herdebuch Eintragung, DNA Untersuchung)

+ bei hochgefährdeten Rassen (Turopolje): Einhaltung der Anpaarungsempfehlungen

+ min. jeder zweite Wurf muss reinrassig sein, jeder zweite Wurf darf für Vermarktungszwecke mit einer anderen Rasse eingekreuzt sein

Die Turopolje Schweine hat den Förderstatus "hoch gefährdet". Verantwortliche Organisation ist Arche Austria. Förderungshöhe pro Jahr für Eber 300 Euro, für Sauen 150 Euro. Letzte Möglichkeit in das Programm einzusteigen Herbstantrag 2008

[bearbeiten] Leistungsdaten
Die Turopolje sind eine spätreife Rasse, die mit 2 Jahren ausgewachsen sind, mit 1 bis 1 ½ Jahren oder mit ca. 130 kg gedeckt werden sollten. Sie bringen in 2 Jahren 3 Würfe zu je 6 Ferkel (meist aber darüber bis max. 10 Ferkel je Wurf). In Österreich ist es sehr schwierig Angaben über die „Leistung“ zu machen, da dies sehr stark mit der Art der Haltung und Fütterung zusammenhängt. Mit entsprechendem Management sind durchaus 2 Würfe im Jahr möglich Wichtig ist, den Tieren eine artgerechte Haltung (Freilandhaltung) zu bieten, dann können die Turopolje Schweine ihre wahre Leistung (sehr gute Raufutter-Verwerter, Langlebigkeit usw.) entfalten. Die Tiere werden bis zu 250 kg schwer. Hervorragende Fleisch Speck Qualität. Turopolje zählen zu den Fett Speckschweinen.

[bearbeiten] Wirtschaftlichkeit/Vermarktung
Regional gibt es bereits einzelne Vermarktungsinitiativen wie zum Beispiel die Genussregion Weststeirisches Turopolje Schwein, die Direktvermarktung und Eigenversorgung überwiegen, vereinzelt gibt es auch Initiativen von Fleischhauern die die einzigartige Qualität erkannt haben. In Zukunft soll es durch verstärkte Nachfrage vermehrt auch Vollerwerbs Turopolje Zuchtbetriebe geben.

[bearbeiten] Erfahrungsberichte
Das Turopolje Schwein unterscheidet sich grundsätzlich von allen anderen Schweinerassen, weist Qualitäten auf, (hervorragende Fleisch und Speck Qualität) die auch für die Zukunft erhaltenswert sind.

[bearbeiten] Eignung und Haltung
Turopolje sind anspruchslos bezüglich Futterqualität und ertragen extreme Witterung ohne Probleme. Somit eignen sie sich vorzüglich für eine extensive Weidehaltung, biologische Landwirtschaft und ergeben somit für interessierte Bauern einen guten Zu-Erwerb.

[bearbeiten] Projekte

Hoftafeln 2008 umgesetzt
Fleisch - Fett Untersuchungen
Anerkennung als Raufutterverzehrende Großvieheinheit. Betriebe die ihr Grünland durch Turopolje Schweine verwerten, werden noch immer gegenüber Wiederkäuerhaltenden Betrieben benachteiligt.
Anerkennung und Einführung des Begriffs Schweineweide im ÖPUL
Eberstation die es ermöglichen sollte zu jeder Zeit aus einem Pool von 10-20 Ebern einen verfügbaren optimalen Anpaarungspartner (Anpaarungsempfehlung) zur Verfügung zu stellen.
Forschungsprojekt Schweinerassen mit Einbeziehung von Rassen und Schlägen die der Rasse Turopolje möglicherweise nahe stehen. Mit dem Projekt sollte die Frage geklärt werden, wie weit sich die österreichischen Schweinerassen genetisch unterscheiden. Das Ergebnis könnte auch eine große Hilfestellung für zukünftige Zuchtentscheidungen bedeuten.
Ausbau von Vermarktungsinitiativen in Österreich (Lobbying)
Neuimport von Zuchttieren (EU Beitritt von Kroatien) Vorbereitungen, Kontaktaufbau und Pflege
Rückexport von Zuchttieren von Österreich nach Kroatien
Weiter Suche nach historischen Unterlagen, Bilder, Beschreibungen der Rasse in Österreich, Kroatien, und allen anderen Ex-Jugoslawischen Ländern. Übersetzung Auswertung usw.

Die IG wird sich bemühen, weitere Züchter zu finden. Besonderes Augenmerk wird auf die Vermeidung von Inzucht gelegt. Weiters soll die Vermarktung von Fleisch und Ferkeln unterstützt werden. Alle Interessierte und Neueinsteiger werden gerne von den Züchtern IGT und Arche Austria beraten.

Ausblick in die Zukunft: Anfang 2008 gab es in Österreich 60 Züchter mit 200 Zuchttieren die alle auf 6 Tiere zurückgehen.

[bearbeiten] Vom Aussterben bedroht
Seit 2001 ist der „Verein zur Erhaltung gefährdeter Haustierrassen“ (Arche-Austria) anerkannter Zuchtverband für die Turopolje Schweine in Österreich. Innerhalb der Arche Austria wurde eine Sektion, die Interessengemeinschaft Turopolje Schweine Züchter, gegründet, die Mitglieder in ganz Österreich betreut. 2001 hat die IGT alle Zuchttiere der Züchter, die sich am Generhaltungsprogramm beteiligen markiert, mit dem Typi Fix System Genproben entnommen und zur Untersuchung bereitgestellt. Alle markierten Tiere wurden mit den bekannten Vorfahren in das Herdebuch (Chromosoft Programm) aufgenommen. Alle Herdebuchtiere und nur deren Nachkommen die im Herdebuch eingetragen sind, sind förderungsberechtigt. Die Förderung im ÖPUL Programm beträgt für Zuchtsauen 150,00 € und für Zuchteber 300,00€. Voraussetzungen: Mitgliedschaft bei Arche -Austria, in der IG und dass die Tiere markiert und im Herdebuch eingetragen sind. Leistungserhebung (Geburtsmeldungen und Verstellmeldungen) sind verpflichtend, weiters müssen auch 100% der Zuchttiere DNA untersucht sein.

[bearbeiten] Literatur
[bearbeiten] Weblinks
http://www.arche-austria.at www.arche-austria.at]
http://www.turopolje.at

Turopolje Zuchtprogramm Chromosoft
http://turopolje.chromosoft.com

Genuss Region Weststeirisches Turopoljeschwein

http://www.genuss-region.at/article/archive/24987
http://www.manturo.at

Zuchtbetriebe:

Bio Noah Manufaktur
http://www.bio-noah.at
http://www.alpenzoo.at
http://www.sturm-archehof.at

http://www.nbwikis.at/archepedia/index.php?title=Turopolje

shaka zulu:
>>>Prijevod teksta, web-stranica i dokumenata>>>
Turopolje
Od Archepedia
Skoči na: orijentacija, traži
Turopolje
   
Sadržaj [sakrij]
Standard pasmine
2 Distribucija
Tri uzgoj povijest
4 Slični Pasmine
5. Financiranje
6 Performance
7 ekonomija / marketing
8 Recenzije
9 sposobnosti i stav
10 projekata
11 prijeti izumiranje
12 Reference
13 Reference
 

[Edit] Breed Standard
Boja osnovna boja plava (odnosno bijele do sive), za manje i veće crne točke na različitim brojevima distribuirana po cijelom tijelu. Crne točke su obično okruglastih oblika, ali i cijelo tijelo može biti obojen crno. Crtež je prilično nepravilan, a ne mogu naći dva primjerke koji imaju isti crtež. Stara svinjar u Lonjsko polje navodi da "pravi" Turopoljske svinje ne više od 5-9 mjesta imaju. U praksi, ovaj svibanj dobro biti, ali su također različite, pojedinosti o pastiri svibanj su više od ideala. U današnjem Generhaltungsprogramm ovaj stari pogled nije potjeru dalje. Postoje samo sporadično događaju životinjama koje ne mrlju nisu registrirani za uzgoj.

Srednja izgraditi snažne glave, širokog čela, gotovo ravna profilna linija, polu-dugu njušku, uši, duge, široke, poluprikolica, leđa linija je ravna, prtljažnik je relativno ravna i okrugla, široka prsa, leđa široka i zaobljena stražnjih nogu. Noge su kratke i snažne, bogatih rosa pandža dolje daleko: prase stoji na noge, a ne na temelju savjeta "(Gugich). Uvijen rep uglavnom slab. Rep je nisko postavljen. Vanjska sluznicu ružičasta, koža na leđima pod bijeli (plavuša) je crna čekinje, čekinja gusto uvijen po cijelom tijelu od jednolike debljine i obično ravno i glatko, u neposrednoj blizini, ponekad malo naborane (stari opis ", ali nećete ga pronaći previše rijetko" ).

[Edit] Distribucija
Cijeloj Austriji s naglaskom na Gornja, Donja Austrija i Štajerska. Životinje u Njemačkoj, Južnom Tirolu i Švicarske su od američkih uzgoja.

[Edit] Pasmina povijest
Turopolje - Svinjski Kroat. (: Turopoljske svinja) su za regiju "Turopolje" (Turci okvir), koji se nalazi između Zagreba i Siska na zapadnoj obali Save u Hrvatska zove. Oni su izvorno je došao iz cijele gornje doline Save i kao najtipičniji pasmina svinja te regije su u obzir. Preci svinja u Turopolju prvi put u 1352 je donio Hrvatski-Mađarski kralja Ljudevita u šumama Turopolja. Svinjetine dolazi iz Siska sada izumrle turopoljske svinje, potomak srednjoeuropskih divlje svinje, od. U godini 1958 za 77 461 svinja (u području Odransko, Lonjsko, Mokro i Ribarsko polje) 58 000 15 500 njih Turopoljske svinje krmače. Od tada, križevi su uvijek zadovoljiti potražnju za više mesa a manje masti (salo). Brojke sugeriraju da bliski odnos srodstva Krainer Država Svinjetina i tako dugo-izumrlih zavičajnih poteza (Gurktaler svinja je). Lubanja usporedbe dokazati porijeklo Siska svinja, Siska i Turopolja Svinje su držane desetljećima u istom uzgojnog područja, kao treća utrka u Hrvatska može nazvati svinjetine Syrmische mangalica, iz koje Turopolje je neovisna.

U 1777 carica Marija Terezija uvela crne Engleski uzgajati svinje (Berkshire jedan). Tijekom sljedećih 130 godina nije stranog Večeras su donijeli na Uzgojno područje, dajući Turopolju 1911 svinja već smatrati kao zasebna utrke (Ulmansky). Drugi dokazi da je već ranije učinjeno

Dakle, kao preci danas Siska svinja, a Berkshire pasmine smatraju. Uvijek će se raspravljati da su čak i nekoliko drugih svinja napravio mali utjecaj na utrku razvoj (npr. Krskopoljski svinje iz Slovenije) Na početku 19. Vijeka je nakon Turopoljske (Ritzoffy 1931) od križanja Siska i Krskopoljska iz susjedne Slovenije, koji je uveden u 40 godina prošlog stoljeća u Hrvatskom zagorju. Ulmanski vjeruje da Turopolja svinjetine izveden iz Siska, koji je trebao završiti u bilo koje rase prešao azijske krvi. Napomena o tome se također naći u VICHODIL (1902). U Turopolju temelj za svinje u dane vladanja carice Marije Terezije u godini 1777 zaokrenuti prema uvozu nekih starih uzgoja svinja Leicester pasmini i neki je još uvijek jaka, schwerknochiger Berkshire iz Velike Britanije za poboljšanje lokalnog materijala. Ritzoffy (1931) izvješća nekoliko raskrižja s Berkshire, Yorkshire i Cornwall, koja je ostala sve, ali bez značajnih uspjeha. Belić (1961) napokon zauzima stajalište da Turopolja svinjetine također može rezultirati iz sjecištu Siska i Mangalica.

U odnosu na stav Siska, ograničena samo na šume i predstavlja najveću moguću extensivity, možemo napraviti važne promatranja koji je napravio moguć sa uzgoja Turopoljske svinje i kritični korak u način i metode stav. Tu će biti kombinacija šume i stoke smještaj, kao i ključni poboljšanje jarbola, koji sada može biti temeljen na kukuruz, i žira Kleeweide (od Gugić).

1980 je bio preuzet iz "EAAP Komisija za genetiku životinja" Turopoljske svinje na ugrožene kategorije. "Ugroženi klase" znači da dostupnost ove utrke manje od 200 krmača ili 20 uzgoj svinja.

1990 godine Prof Caput, Sveučilišta u Zagrebu (DAGENE sjednica) navesti broj svinja s Turopolja 100-150. Do izbijanja rata (1991), tradicionalna prerada mesa Gavrilovića u Petrinji je (već spomenuto u Milanu Mayer 1908), gotovo sve Turopolja svinja za proizvodnju kobasica (tzv. zimska salama) kupljen.

Do neizravne posljedice rata 1991 rat u Hrvatska izbio zaliha čistoga-uzgojenih životinja je bila desetkovana. 1993, bilo je samo jednu staru svinjar (Mohar) sa oko 20-30 životinja. On je životinja drže u zatvorenim prostorima iz sigurnosnih razloga, u nivou neprihvatljivih troškova (za svaku životinju ispašu kukuruza dobiva samo 2 dnevno). U to vrijeme, organizacija SAVE (Hans Peter Green Fields), Beču Zoo (Dr. Helmut Pechlaner) i Vegh (sada barka Austrija aktivno s g. Punz) uz velike napore, bilo je natrag do 1994 prije osiguranju šest životinjama tri svinje i tri krmače Grad kupljen i postavljen u zagrebačkom Zoološkom vrtu. Zbog lokalnih problema (rat, svinje marketinga problemi, itd.) morao ostati životinja u zoološkom vrtu u Zagrebu, iz nekog razloga došlo je svinja zaklanih. Preostalih pet životinja je došao u Austriju u Beču Zoološki vrt, tamo je bila zaklana u službenim narudžbi još drugi sijati.

U veljači 1995 dva preostala para osigurana po prvi put u Austriji za nove krvi. Par Diggi - Adam u Tiergarten Schönbrunn. A par s gospodin Franz Punz Draga i Mohar Od utrke u 1995-96, Austrija je još uvijek potpuno nepoznat, i zato jedva bilo interesa među farmerima bio prisutan, prvi potomstva zoološkim vrtovima u Njemačkoj je prodan.

Tada je počeo period od poraza, svibnja 1996 je svinja u Schönbrunnu Adam je umro. Punz Mag pruža svojim svinju Mohar raspolaganju, hranjenje pogreške (overweight) i umro ovu svinju kraja 1996. Do tada, gospodin Mag Punz potpada supervizor za Mangaliza Turopolja i svinja u Austriji. Nakon poziva za usluživanje novina arka, na koju nitko nije prijavljen i činjenica da su oba Importeber mrtav, propisani Punz aktivnosti.

1998 Karl Schardax počela mukotrpan Turopolju sve svinje u Austriji identificirati, držači ih uvjeriti u stadu životinja knjigu znak koji je registriran. U vrlo brzo generacije slijed svinja je iznimno teško poduzetnika. Tisućama milja kroz sve Austrije često uzalud, kao svinje u međuvremenu ukinut ili su promijenila vlasnika. U konačnici, to je već nekolicina uzgajivača uspjela okupiti sve postojeće i svinje dovesti do četiri izvorno uvezene životinje leđa. Kao redoviti ovdje je majka prasica Diggi.

Napore mnogih stranica su viđeni oko Turopolje u Austriji kao besmislene, genetika sama je zbog niske baze. Schardax pokušao nekoliko puta s nekoliko kolega na službenim uvoz rasplodnih životinja na daljnje pasmine u Austriji se može staviti na širu bazu: uzalud, na žalost, odbacili za veterinarsku razloga. Naravno da bi to obaviti obavezne karantene i sve potrebne krvne testove, ali je nema. Onda zimi 2000/2001, dva Turopolja Eber, Baron i Gospodina, put preko zelene granice u Austriju. Samo uz pomoć ove dvije svinje koje imamo danas na temelju Turopolju svinja u Austriji I još turopoljska utrka oni koji su najmanje genetičke podloge, a time iu Austriji, najveći porast u inbreeding.

Dana 15. Travnja 2000 bio je prvi Turopolje uzgajivači sastanku u Mitterbach od Schardax organizaciji, održava se od tada na drugoj lokaciji. Dana 27. Rujna 2000 i osnovao turopoljske Mangalitsa uzgajivači u Austriji je istovremeno u Bad Waltersdorf svaka interesna skupina koja djeluje kao sekcija unutar udruge za očuvanje ugroženih pasmina domaćih životinja.


U proljeće 2001, Udruga za očuvanje ugroženih pasmina domaćih životinja Vegh (sada ARCHE Indija) prepoznata kao organizacija za uzgoj njegu i pasmine svinja turopoljske Mangalitsa zemlje za poljoprivredu bio je (stoke-Land). To je bio presudan korak i, do danas postoji samo jedna organizirana u Austriji Turopolju konzervacije uzgoja (krdo knjiga). Uz priznanje organizacije kao uzgoj uvjet zadovoljen, što je omogućilo po prvi put u 2000 ÖPUL naknadu za očuvanje ugroženih pasmina domaćih životinja mjere Turopoljska svinja, koja će se nastaviti u 2007 -2013 ÖPUL dalje.

2001 Karl Schardax dobio za svoje posvećene Turopolju Ford ekološki čuvanje program koji je tada bio odmah upotrijebiti za novoosnovane sponzorski program.

U 2002, utrka za utrku Turopolje of the Year i ojačano je medijsku pozornost više prijatelja.

[Uredi] Srodne pasmine
Kroz poslijeratne obnove i potraga po zapadnim standardima uvedene su u Hrvatska, sve više, ostale pasmine u pasmini: Duroc, veliki jorkšir, Hampshire, itd. free-running skupina, to tako dođe do pola pasmina, pod nazivom Baninkas. Možda crne i šarene Morávka Resavka su povezane s Turopolja. Točan broj stanovnika ne postoje Resavka nalazima, je da su iznimno ranjive i eksterijera Turopolju slično.

[Edit] Financiranje
Program podrške za ruralni razvoj 2007-2013 (LE 07-13) pruža mogućnost farmere akcije s "rijetkim pasminama" doprinijeti njihovu očuvanju.

Navigacija

[0] Lista Poruka

[#] Slijedeća stranica

Idi na punu verziju