Autor Tema: Curia Vitkov  (Posjeta: 7940 )

0 Članova i 1 Gost pregledava ovu temu.

shaka zulu

 • Gost
Curia Vitkov
« : Travanj 24, 2010, 12:18:52 poslijepodne »
6. Curia Vitkov

Velmožský dvorec
Řemeslnická osada

Autoři projektu:
Ladislav Tomič - Liberec
Mgr. Petr Hejhal - archeolog, Archaia Brno o.p.s.
Mgr. Pavel Suchánek, PhD. - historik, Masarykova univerzita v Brně

--------------------------------------------------------------------------------
Rekonstrukce:
Dvorec "Curia Vitkov" je budován nad obcí Horní Vítkov u Chrastavy severozápadně od Liberce:

Aktuální stav všech zatím dokončených prací můžete vidět na přiložených fotografiích, případně na samostatné stránce věnované postupu výstavby. Nákresy ukazují původní studie a tam kde se již započalo s výstavbou pak příslušné fotografie ukazují aktuální stav.

Kurie není budována na místě archeologického naleziště. Oblast severních Čech, Chrastavska, Liberecka a Frýdlantského výběžku byla osídlována zejména až ve 13. století; vsi, ale i nejstarší šlechtická sídla a obranné pevnosti (Lemberk, Grabštejn, Hamrštejn, Děvín) a nově založená města známe až z průběhu 13. století. Rané sídlo z 12. století nebylo v bezprostředním okolí Liberce doloženo, možným pozůstatkem nezachovaných raných šlechtických sídel by snad mohly být některé emporové románské kostely, budované místními velmoži v centrech jejich vznikajících panství za Ještědem (Mohelnice nad Jizerou) i nedaleko za hranicí na polském území.

Velmožský dvorec

Předpokládaná budoucí podoba akropole (zjednodušený model):

1. románský emporový kostel
2. patrový palác velmože
3. obytné domy "nobility" (šafáře aj.) a kněze
4. hospodářské objekty - stáje, sýpky, stodoly, čeledníky
5. hlavní věžová brána
6. zadní branka do řemeslnické osady
7. lehké opevnění - příkop, vršený val a polský plot

Místo:
Na rozdíl od mladších gotických hradů, budovaných vesměs na strmých nepřístupných místech, skalách a ostrožnách, byly románské kurie častěji umisťovány v otevřené krajině při stávajících cestách a stezkách. "Curia Vitkov" se rozkládá na plochém hřebenu s homolí, dvorec je situován věžovou branou k nejsnáze přístupnému místu - proti hřebeni kopce, kde je i přístupová cesta.

Kopec na kterém stojí dvorec před začátkem stavby a okolní krajina.

Příkop:
Doklady ohrazení dvorce příkopem existují z celé řady lokalit. Například příkop v Týnci nad Sázavou, zahloubený přímo do žulové skály musel být dosti náročným podnikem. Zdá se, že k vyhloubení příkopu a vybudování alespoň lehkého opevnění či ohrazení mohlo někdy dojít až v průběhu existence sídla, což mohlo být ovlivněno například nejistou situací v určitých obdobích - například v Radonicích byl původní knížecí dvorec pouze oplocen, ale po získání kurie strahovskými premonstráty došlo na konci 12. století k jejímu otýnění, ač se patrně její hospodářsko-sídelní funkce nezměnila.

Příkop našeho dvorce je přibližně 2m hluboký a 3m široký s plochým dnem a prudce svažitými okraji.

Příkop dvorce v místě vedle hlavní brány.

Valy:
Archeologický průzkum raných šlechtických sídel prokázal, že se zde již nestavěly složité komorové konstrukce, jaké známe ze starších hradišť. Valy chvojenského dvorce jsou uváděny jako sypané, hlinitokamenité konstrukce, jinde však většinou stopy po valech chybí zcela. Jednak vytěžená zemina navršená po vnitřním obvodu příkopu časem sesedávala a ponechaná bez údržby byla splavována zpět do příkopů, jednak také mohla být využita na srovnání či zvýšení terénu ohrazeného prostoru (např. pod novostavbou kostela v Radonicích nad Ohří, hrádky typu motte atd.). Důvodem pro vynechání valu mohly být už tak stísněné podmínky uvnitř otýněného areálu (Týnec nad Sázavou). Kurie tedy bývaly spíše jen lehce ohrazeny palisádou či plotem. Náš objekt ovšem disponuje prostým vršeným a dusaným valem, zpevněným místy výdřevou a porostem proti půdní erozi. Valové opevnění tvoří dva pásy valů, nižší vnější lícuje s vnější hranou příkopu a hlavní vnitřní lícuje s vnitřní hranou příkopu a prakticky vybíhá plynule přímo ze dna příkopu. Vnější val je vysoký přibližně 1 až 1.5 m, v čele je opatřen šikmou řadou ven trčících kůlů.

Ježek na malém valu se vyplétal proutím a znesnadňoval přístup k opevnění.

Vnitřní hlavní val je z vnitřní strany opevnění vysoký 1.5 až 3 m (nejvyšší je v prostoru před hlavní branou) u paty široký přes 4 m. Na vnější straně val vybíhá přímo ze dna příkopu a dosahuje tak výšky 3-4 m, před branou 4.5 m. Potenciální útočník, který byl nucen opřít obléhací žebříky nebo ostrve ze dna příkopu, musel tedy počítat s výškou valu 4-5 m bez samotné 2m palisády v koruně valu - proto jeho žebříky či ostrve musely mít délku nejméně 6m, což už i u tohoto lehkého ohrazení představovalo nemalou výšku.

Palisáda - polský plot:
Hlavní val je v koruně opatřen masivním až 2,5m vysokým "polským plotem" tvořeným dubovými kuláči zapuštěnými hluboko do země a výpletem ze silných prutů listnáčů dosahujících po dokončení výšky kolem 2m. Tato konstrukce nahradila v našem projektu starší "klasickou" palisádu z přiostřených smrkových a borových kuláčů. Ta se ukázala v našich podmínkách neúnosně náročná na údržbu a stávající "polský plot" je jí odpovídající alternativou, přijatelnou lehkému opevnění podobného sídla. Archeologické průzkumy jednotlivých lokalit prokázaly právě i používání jednoduššího plotu - viz např. stopy po vertikálních kůlech a horizontálních žlábcích v Bedřichově Světci. Vzhledem k tomu, že tamní dvorec nedisponoval ani příkopem, charakter ohrazení spíše hovoří o jeho právně vydělovací úloze - odděluje prostor dvorce od jeho řemeslnického a zemědělského okolí. Již zmíněný příklad Radonic nad Ohří ovšem naznačuje, že i obranná funkce byť jednoduchých opevnění hrála pro majitele dvorce čas od času důležitou roli, neboť se jim vyplatilo do opevnění investovat určité prostředky.

Věžová brána:
Brána dvorce je ve valu proražena směrem proti hřebeni kopce a je chráněna roubenou patrovou věží postavenou přímo nad branou a průjezdem ve valu.Vjezd je vysoký přibližně 3 m a stejně tak široký. Samotná věž nad ním je čtvercová o hraně 3 m, roubená a vysoká po střechu 6 m. Nad roubenou částí je usazen krytý ochoz, který na způsob podsebití přečnívá, přes půdorys roubeného patra. Proti bráně vede přes příkop cca 3 m široký, pevný dřevěný most.

Zadní branka:
Na protilehlé straně je ve valu proražena úžší zadní branka, široká asi 1,5 m, vysoká 2 m a zastřešená nízkou věžicí, vedoucí do osady řemeslníků pod dvorem.

Vlevo můžete vidět aktuální stav právě budované zadní branky na konci roku 2008. Dokončena bude následující rok.
Oproti studii vpravo jsme nakonec zvolili pouze proutěné zábradlí ochozu.

Obytné budovy:
Jak bylo zmíněno v úvodním oddíle, v objektech románských velmožských kurií se zpravidla spojovala celá řada funkcí - sloužily jako sídla panovníka, velmože či církevní vrchnosti (nezapomeňme, že vlastníky kurií byly rovněž řády, které současně vyvíjely významné kolonizační úsilí - cisterciáci, premonstráti, johanité a d.). Současně však kurie byly důležitými články hospodářské správy vznikajících pozemkových držav a újezdů, stejně jako místními středisky řemeslné výroby. Vlastnické tribunové kostely pak představují zřetelně prestižní prvek, reprezentující osoby, rodiny či instituce majitelů.

Sídlo pána dvorce tvoří v našem případě roubená patrová budova s vnější dřevěnou emporou v patře. Rozměry paláce jsou přibližně 6x12m. Více údajů o raných šlechtických sídlech naleznete v samostatném oddíle.

Skvostem dvorce je emporový (tribunový) vlastnický kostel. Není příliš velký (cca 8x15m), ale ve své době byla tato častá součást velmožského dvorce neobyčejně prestižní a reprezentativní záležitostí. Vedle hlavního vchodu má kostel ještě jeden vyvýšený vstup ve veži odkud lze vstoupit přímo na tribunu kostela. Odtud pán se svou rodinou sledoval bohoslužby. Mohl také tuto jedinou pevnou kamennou stavbu v okolí využívat v případě nebezpečí jako útočiště, protože prostory lodi a tribuny s věží mají vlastní vchod a jsou funkčně oddělené. Ostatní obyvatelé dvorce a z okolí byli přítomni dole v lodi na místech daných jejich postavením.

Vlevo ilustrační fotografie románského emporového kostela z Mohelnice nad Jizerou. Vpravo model prevděpodobné budoucí podoby kostela na Curii Vítkov.

Náš modelový příklad počítá asi s deseti až patnácti dospělými mužskými obyvateli dvora a jeho bezprostředního hospodářského zázemí. Rodina velmožova úředníka (šafáře) a kněze obývají srubové, mazanicí omazané stavby, stojící přímo na akropoli. Jsou prostornější než obydlí řemeslníků na předpolí dvorce, s povalem ze štípaných kmenů a s hliněnou dusanou podlahou. Otopné zařízení v rohu místnosti má dymník, který odvádí kouř nad poval a otvory ve štítech sedlové střechy ven. Střechy jsou pokryté primitivními dřevěnými šindely.

O chod samotného dvorce (paláce aj.) se starala čeleď. Vesměs šlo o mladé svobodné muže či dívky. Část z nich mohla být zřejmě ubytována přímo v paláci (např. v kuchyni) ale zbytek přespával v čelednících - malých jednoduchých domcích přímo na akropoli. Konstrukcí a vybavením se příliš neliší od domů řemeslníků na předhradí. Jedná se o jednoduché jednoprostorové stavby s dýmnou jizbou, se střechou z rákosových došků:

Hospodářská stavení
Kosterní pozůstatky dokládají na dvorcích jak přítomnost menšího plemene koně, který nebyl vhodným zvířetem pro zemědělskou činnost, ale pochopitelně znamením vyššího sociálního statutu jeho majitele, kterému se také jeho chov mohl vyplatit. Univerzální byl oproti tomu skot, vhodný jak k tahu a obdělávání půdy, tak samozřejmě i jako zdroj masa, mléka a dalších produktů vhodných pro další řemeslné zpracování; nechybí ani doklady přítomnosti slepic a hus. V areálu proto stojí nejen jednoduché stáje, ale též sýpky, seníky a kolny, hospodářské stavby jednoduchých rámových konstrukcí se stěnami ze dřevěných prvků vkládaných do drážky, vyplétanými proutím apod. omazanými mazanicí, s doškovými střechami.

Modely hospodářských stavení dvorce - vlevo malá patrová sýpka, vpravo stáje.

Osada řemeslníků

Bezprostředně k ohrazenému dvorci přiléhá nevelká řemeslnická osada. Ani tato část projektu není rekonstrukcí konkrétní zdokumentované lokality, především z důvodu, že žádná lokalita tohoto charakteru na našem území (zatím) nebyla komplexně archeologicky prozkoumaná a informace písemných pramenů v tomto případě nemohou postačovat. Jednotícím prvkem řemeslnické osady je vročení postavených objektů do poměrně širokého časového období od 12. do počátku 13. století. Při výběru budovaných objektů jsme se drželi příkladů z území raně středověkých Čech, Moravy a přilehlých částí Polska a Německa.

Obytný dům
V současnosti máme na dvorci hotové dva domy řemeslníků - dům tesaře/řezbáře a dům kováře naproti kovárně. Oba tyto domy jsou svým pojetím, rozměry a vybavením podobné. Dům je srubová stavba na obdélném půdoryse 4x5 m, sestavená z neotesaných klád. Prostor mezi nimi je vyplněn mechem, trávou či surovou ovčí vlnou a omazán jílem; před povětrnostními vlivy je navíc dům vně i uvnitř chráněn další vrstvou mazanice. Vchod je z izolačních důvodů nízký; podobně okna jsou vlastně jen malé větrací otvory, v zimě ucpávané. Sedlová střecha, jejíž hřeben spočívá na dvou "sochách", je pokryta došky z rákosu. Oba štíty domu jsou vypleteny z proutí a omazány jílem. V rohu obytné místnosti (jizby) se nachází hliněná pec na kamenném podstavci, vyhřívající vnitřní prostor. Kouř je odváděn otvorem ve štítu a samotnou střechou. Podlaha je hliněná, dusaná.

Interiér domu kováře. Curia Vitkov.

Kovárna
Kovárna je přístřešek složený z několika klád s prkennou střechou, zahloubený do svahu a ze tří stran krytý vyplétanou stěnou. Nachází se zde výheň s měchem, vyrobeným ze dřeva a kůže, špalek s kovadlinou a dřevěné koryto na vodu.

Kovárna byla vybudována a zařízena s přispěním partnera - Lesy ČR. s.p.

Parní lázeň
Parní lázeň nebo "stuba" je jednoduchá srubová stavba, obdélného půdorysu, zaklenutá stropem z klád, se střechou z primitivních dřevěných šindelů. Parní lázeň je známá ze slovanských zemí i z písemných pramenů, např. v Kristiánově legendě "A když tam přišel, našel ho ležícího v parní lázni, jež se nazývá v obecné řeči stuba" (Hošna 1997, 184). Lazebníci, provozující parní lázeň (calefactores stube, caldarius) jsou také přímo na dvorcích nebo přilehlých osadách doloženi celou řadou písemných pramenů v 11. i 12. století (např. CDB I, č. 55, 387, 405 a d.).

Budova parní lázně na Curii Vitkov. Vpravo muži v parní lázni. Heidelberský rukopis tzv. "Sachsenspiegelu", 14.st.

Hrnčířská dílna s pecí
Mírně do svahu zahloubený přístřešek s doškovou střechou, pod ním je umístěn hrnčířský kruh a v sousedství je hrnčířská pec. Přístřešek je rovněž využíván pro chlebovou pec a příležitostně též jako stodola (humno).

Přístřešek hrnčířské dílny. V objektu zatím stojí pouze chlebová pícka.

Takto vypadala hrnčířská pec vyrobená pro výpal keramiky před několika lety. Bude nahrazena stabilní pecí obdobné konstrukce umístěnou již v přístřešku hrnčířské dílny.

Chlebová pec
Chlebová pec je umístěna na kamenné podestě zapuštěné do země. Vlastní pec tvoří kopule vyskládaná z jílových "cihel" spojovaných mazanicí z jílu, písku a vápna.

Oboroh a obilnice
Oboroh je prostý přístřešek, jakýsi stoh se stříškou, která se pohybuje na čtyřech vysokých kůlech podle množství uskladněného materiálu (seno, popř. jiné krmivo pro dobytek). V blízkosti oborohu se nachází obilnice, ve které se uskladňovalo obilí. Jde o hlubokou jámu lahvovitého tvaru, vystlanou slámou (ta je připevněna ke stěnám obručemi z prutů, upevněnými ke stěnám dřevěnými kolíčky). Nad hrdlem je nízký přístřešek.

Ukázka plnění oborohu z Velislavovy bible.

Oboroh v osadě na Curii Vitkov.

Obilnice v zemi, krytá doškovou stříškou.

Ohrazení osady
Celou osadu obíhá kolem dokola jednoduchý plot, zhotovený jak samo slovo napovídá, z proutí vyplétaného mezi kůly. Plot není jen ohrada bránící nekontrolovanému vstupu dobytka do osady, popřípadě z ní. Je to také "zvyková, skoro právní hranice, umožňující rozdílné hodnocení činů, které se staly uvnitř ohrazení, a činů, které se staly za ohrazením. Odděluje bezprostředně osvojený prostor, v jistém smyslu tedy bezpečný prostor "zde u nás", od nejistého prostoru "tam", tedy od prostoru neosvojeného nebo jen podmíněně osvojeného, jako jsou pole, a tudíž prostoru, kde zvláště s nastávajícím večerem hrozí nebezpečí skutečná i nebezpečí smyšlená, zrozená fantazií nedostatečně poznaného světa. Plot chrání v nejširším slova smyslu, i když fakticky vážnou překážku nepředstavuje." (Smetánka 1992, s. 46)
http://curiavitkov.cz/curia6.html

http://img59.imageshack.us/slideshow/webplayer.php?id=cur118fcc6b7.jpg

shaka zulu

 • Gost
Odg: Curia Vitkov
« Odgovori #1 : Travanj 24, 2010, 12:19:40 poslijepodne »
>>>Prijevod teksta, web-stranica i dokumenata>>>
6. Kurije Vitkov
Velmožský sudu
Village obrtnik


Autori projekta:
Ladislav Tomić - Liberec
Mgr. Peter Hejhal - arheolog, Archaia Brno o.p.s.
Mgr. Pavel Suchanek, dr. sc. - Povjesničar, Masaryk University u Brnu


-------------------------------------------------- ------------------------------

Rekonstrukcija:
Gospodarstvo "kurije Vitkov" je izgrađena iznad sela Gornja Vitkov Chrastava sjeverno od Liberec:Trenutni status svih rad do sada se može vidjeti u priloženom fotografijama ili na zasebnu stranicu posvećenu izgradnji napredak. Crteži prikazuju izvorne studije, i gdje je već počela izgradnju fotografije pokazuju trenutni status.

Kurije je izgrađen na mjestu arheološkog lokaliteta. Sjeverna Bohemia, Chrastavska, Liberec i Frýdlant posebno iskazanim su kolonizirani do 13. stoljeća, selo, ali i najstarije aristokratske rezidencija i obrambene snage (Lemberk, Grabštejn Hamrštejn, Devin) i novoosnovane grad poznat sve do 13. stoljeća. Rano 12. mjesto st. nije bio u neposrednoj blizini Liberec dokazano moguće Ostatak nezachovaných rano ponosan domova bi moglo biti određene emporové romaničke crkve, izgrađen od strane lokalnih magnata na njihovim centrima zbog nekretnina za Ještědem (Mohelnice nad Jizerou) te u neposrednoj blizini granice u Poljskoj.Velmožský sudu


Procijenjene buduće oblik akropole (pojednostavljen model):

1. Romanička crkva emporový
2. kata palače knezova
3. kuće "plemstvo" (Safari, itd.) i svećenik
4. gospodarske zgrade - staja, štagalj, staje, čeledníky
5. glavna vrata toranj
6. natrag vrata zanatskih sela
7. svjetlo utvrde - Trench, Wall Piling i poljski ograde

 
Lokacija:
Za razliku od mlađih gotička utvrda, uglavnom izgrađen na strmom nepristupačna mjesta, hridi i rtova, rimske kurije često postavljena u otvorenom prirodi blizu postojećih cesta i staza. "Kurije Vitkov" nalazi se na hrptu stan uz pomoć štapa, farma se nalazi ispod vrata kule od najjednostavnijih do pristupa mjestu - protiv brijeg na brdu, gdje se pristupna cesta.


Brdo na kojem stoji pred sudom zgrade i okolnih sela.

Trench:
Dokazi farma jarkom za dovod vode, ima zaštitu od raznih lokacija. Na primjer, u jarak Týnec Imenovanje udubljenjem direktno u granitnih stijena je morao biti vrlo teško sada. Čini se da je za izgradnju jarkom za dovod vode i najmanje svjetlo utvrde ili ograda može biti gore negdje tijekom postojanje naselja, koji bi mogli biti izloženi takvim neizvjesne situacije u pojedinim razdobljima - na primjer u izvornom Radonice kraljevski dvor samo ograđen, ali nakon dobivanja kurije Strahov Premonstratensians dogodila u kasnom 12. stoljeća svojim otýnění, iako vjerojatno gospodarske i stambene funkcije nepromijenjeni.

Jarkom našeg sela je oko dva metra dubine i 3 m širok s ravnim dnom, te strmo nagnut strane.

Rješite farma mjestu blizu glavnih vrata.

 
Zaobići
Arheološka istraživanja od ranih ponosan domova dokazao da nije izgrađena složene stanične strukture, što znamo iz bivšeg uporišta. Valy chvojenského sela su prijavljene kao labave, hlinitokamenité izgradnju drugdje ali većina tragovi zidina su nestali u potpunosti. Prvi iskopane zemlje nagomilan na unutarnjim perimetru jarku sesedávala vrijeme i ostao bez održavanja je lebdjela natrag u rovove, oni se također mogu koristiti za usporedbu polja ograde ili povećati prostor (npr. izgradnja crkve u Radonice nad Ohri, Motte dvorce tip, itd.). Razlog za izostavljanje zida, ne mogu se tako skučenim uvjetima unutar otýněného stranice (Týnec Sázavou gore). Kurije, a ne koriste za lagano ograđen ogradom ili palisade. Naš objekt je, međutim, jednostavan i vršeným dusaným nasip, ponekad ojačane drvene građe i vegetacije protiv erozije tla. Valové zidina se sastoji od dva tabora, na nižoj razini s vanjskog ruba vanjskog opkopa i glavne unutarnje razini unutar ruba jarka i gotovo ponestane glatko od samog dna jarka. Vanjski zid je visok oko 1 do 1,5 m, glavu je sa kosom niz uloga isplažen.


Jež na malom humku s palicama i otežane vyplétal pristup utvrde.

Unutarnja Glavni je zid unutar zidova visokih 1,5 do 3 m (najviši je ispred glavnih vrata) na bazi od više od 4 metra s vanjske strane zida aukcije izravno iz dna jarka i dosegne visinu 3-4 m, na pristupnika 4,5 m. potencijalni napadač, koji je bio prisiljen oslanjati opsadom ljestve ili ostrve od dna jarka, on je morao biti učinjeno s visine od 4-5 m, bez zida sama 2 m u kruni palisade zida - zato ljestve ili ostrve morao imati minimalne dužine 6m, koja je također u tom Svjetlo ograde predstavljalo znatnu visinu.Palisade - Poljski ograde:
Glavni zid u kruni je opremljena sa masivnim 2,5 m visok "Poljski ogradu" koji se sastoji od nagađanja hrasta potonuo duboko u tlo i nanizani na teške šipke listopadnog drveća dosežu visinu od završetka oko 2m. Ovaj projekt izgradnje zamijeniti naši stari "klasični" u zatvor přiostřených smreke i bora špekulacija. Ovo je prikazano u našim uvjetima prohibitively teško održavati i prezentirati "Poljski ogradu," to je adekvatna alternativa, pristupačne lagan tvrđave poput sjedišta. Arheološka istraživanja pokazala su razne web stranice i samo koristiti jednostavan ograda - Vidi, primjerice, tragovi vertikalnih i horizontalnih motki žlábcích u Bedřichov svetaca. S obzirom da je lokalni sud nije imao ni jarkom, priložite karakter radije govoriti o svojoj ulozi u pravu vydělovací - odvaja prostor iz svojih sela i zanatske poljoprivredne okolice. Ranije spomenuti primjer Radonice nad Ohri, međutim, sugerira da čak i jednostavne funkcije za obranu igrao za vlasnike farma s vremena na vrijeme važnu ulogu, jer oni plaćaju za utvrđivanje određenih investicijskih fondova.

     

Tower Gateway:
Gateway sudovima je uz zid probili prema brijeg brijega i zaštićen od drveta kata toranj izgrađen je direktno iznad vrata i prolaz visokih valu.Vjezd je oko 3 mA jednako široke. Sam toranj iznad nje je trg na rubu 3 m, a visok drveni krov 6 m iznad drveta dijelovi osnivanje zatvoreni galerije, koja se preklapa mašikula put kroz šumovit tlocrtu. Protiv vrata vodi preko jarka oko 3 metra širine, čvrstih drveni most.Stražnja vrata:
Na suprotnoj strani humka bliža prodriješe kroz sporedna vrata, oko 1,5 metara širine, 2 mA visoka pokrivenost zaglavi niska, što dovodi do sela obrtnicima pod pravde.

 
Na lijevoj strani možete vidjeti trenutno stanje sporedna vrata sagrađena je krajem 2008. Će biti dovršen sljedeće godine.
U odnosu na studiju na desnoj, napokon smo odabrali samo ograda od pruća galeriju.

 
Stambene zgrade:
Kao što je spomenuto u uvodnom dijelu, predmeti od Rimske kurije velmožských su obično povezani niz funkcija - koja služi kao sjedište vladara, knezova Crkve ili plemstvo (Ne zaboravite da vlasnici kurije su i narudžbe, koje je također razvio značajnu kolonizatorskih nastojanja - cisterciti Premonstratensians ivanovaca i d). U isto vrijeme, međutim, kurije bili važni predmeti vladanja nastajanju vlasništva zemljišta i Šostakoviča, kao i lokalnih središta zanatske proizvodnje. Vlasnici tribine crkava je onda jasno element prestiža, koje zastupaju osobe, obitelji ili institucije vlasnika.

Residence Gospodine mjesta su u našem slučaju, drvena katu zgrade sa drvenim izvana empora katu. Dimenzije su otprilike 6x12 palače. Više informacija o ranim aristokratske naseljima pogledajte posebno poglavlje.

Jewel of areole je emporový (tribine) crkva vlasništva. Ona nije prevelika (oko 8x15m), ali u to vrijeme, to je često dio velmožského selima izuzetno prestižna i predstavnik upravljanja. Osim glavnog ulaza u crkvu podigao još jedan ulaz u kulu, gdje možete otići izravno na platformi crkve. Od tamo, gospodaru i njegovoj obitelji gledao usluge. Mogao to također biti jedini čvrste kamena struktura u blizini za korištenje u područjima hitnih utočište kao brod i stoje u tornjevi imaju vlastiti ulaz i funkcionalno odvojene. Ostali stanovnici iz okolnih sela su bili prisutni na dnu broda, na mjestima na taj položaj.

Lijevo ilustrativni fotografije romaničke crkve emporového Mohelnice nad Jizerou. Prevděpodobné pravu model za buduće oblik crkve Curie Vitkov.

Naš model daje primjer sa oko deset do petnaest odrasle muške populacije suda i njegove neposredne ekonomske pozadine. Obitelj knezovi službenik (policajac) i nastanjuju svećenici prijavite, omazána lijepa zgrada, smješten direktno na Akropoli. Oni su prostrane od stanova obrtnika predgorsku sudova, ona je podsjetio i pukotina od plemena i zemljani pod, Dušan. Oprema za grijanje u kutu je dimnjak nape, što se radi i ona je podsjetio dim otvor u koji ima zabat zabata krovni vrt. Krovovi su prekriveni drvenim primitivnim šindrama.

Sama operacija areole (palače, itd.) kako bi obitelj skrbi. Sve u svemu to je bio mlad jednom muški ili ženski. Dio njih vjerojatno bi mogao biti smješteni direktno u palači (npr. kuhinje), ali ostatak spava u čelednících - male jednostavne kuće direktno na Akropoli. Konstrukcija i oprema je vrlo različit od obrtnicima pramac kuće. To je jednostavna građevina s jednoprostorové dýmnou sobu, krov thatched Reed:

Dogradnja
Skeletni ostaci svjedoče o sudovima kao prisutnost manjih pasmina konja koji nije prikladan za uzgoj životinja, ali očito znak viši socijalni status svojih vlasnika, koji je i uzgoj mogao biti plaćeni. Universal je u odnosu na goveda, prikladne i za vuču i obrada, naravno, kao izvor mesa, mlijeka i drugih proizvoda prikladne za druge obrte, tu su i dokumenti prisutnost kokoši i guske. Tu je, dakle, nije lako kabina, ali i žitnica, sijeno i baca, izgradnju jednostavnih okvirnih konstrukcija sa zidovima od drva umetnuti u utor, štapovi i sl. vyplétanými omazanými lijepa, sa thatched krovova.


Modeli gospodarske zgrade sudova - lijevo mali dvoetažni žitnice, staje u pravu.

Selo obrtnicima

Odmah u susjedstvu sela njihova ohrazenému malog obrtničko naselje. Čak i ovaj dio projekta je dokumentirana rekonstrukcija određene stranice, uglavnom jer nijedan site ove vrste u našoj zemlji (još) nisu cjelovito istraženi arheološki i pisani izvori informacija u ovom slučaju nisu dovoljni. Ujedinjujući element zanatskih sela vročení je izgrađena zgrada u relativno širokom vremenskom razdoblju od 12 Početkom 13. stoljeća. Prilikom odabira Objekti su sagrađeni po staviti u primjerima ranosrednjovjekovne Češke, Moravske i susjednih dijelova Poljske i Njemačke.

Apartmanska zgrada
Trenutačno, sudovi su učinili dvije kuće obrtnika - stolara, kuća / Carver i kućni preko puta kovač krivotvoriti. Obje kuće su u svojoj koncepciji, veličini, i sličnih uređaja. Kuća je drvena zgrada na 4x5 m pravokutnog tlocrta, sastoji se od neotesaných trupaca. Prostor između je ispunjeno mahovinom, travom ili sirovo ovčje vune i omazána gline, od vremenskih nepogoda je i kuća unutar i izvan zaštićenih dodatni sloj lijepa. Ulaz se nalazi na niske zbog izolacije, prozori i sl. su zapravo samo mali otvori za zrak u zimi začepljenja. Koji ima zabat krov, čija je greben sastoji se od dva "statue", prekriven slamom od trske. Oba su zabati pletene od pletera i gline omazána. U kutu dnevnog boravka (salon) je glinenim peći na kamenom postolju, basks interijera. Dim se provodi kroz otvor na krovu zabatom i sama. Pod je zemljani, Dušan.

Unutrašnjost kuće kovača. Kurije Vitkov.

Željezara
Smithy je zaklon koji se sastoji od više trupaca sa daskom krovom, udubljen u padina i pokriven sa tri strane zidom tkanja. Tu je kovačnica s mijehom, od drveta i kože, panj za nakovanj i drveni kroz vode.

Forge je izgrađena i opremljena s doprinosima iz partnerskih - Šume CR. SpA

Parna kupelj
Parna kupelj ili "dopuniti" je jednostavna drvena zgrada, pravokutni tlocrt, zasvođen strop od trupaca, krov drvene šindre primitivne. Parna kupelj je poznat iz slavenskih zemalja iz pisanih izvora, kao što je u legendu Kristiánov "Kad su došli, našao ga gdje leži na parna kupelj, koja se zove zajedničko dopuniti" (Hosni 1997, 184). Brijači, koja posluje parna kupelj (calefactores Stube, caldarius) također su direktno uz sudove, odnosno naselja dokumentirana širok spektar pisanih izvora u 11. i 12. stoljeća (npr., CDB I, br 55, 387, 405 i d.).

 
Izgradnja parna kupelj u Vitkov Curie. Pravo muškaraca u parnom kupelji. Heidelberg rukopis "Sachsenspiegel" 14.st.

Keramika pećima
Malo udubljenjem na padina nadstrešnica sa thatched krova, nalazi se pod lončarskom kolu i lončarstvo pećnicu susjedstvo. Skloništa se također koristi za krušnu peć, ali i povremeno kao ambar (gumno).

Keramika prolio. Zgrada još samo krušne peći.

To je posuđe u peći za loženje keramika, izrađena prije nekoliko godina. Će biti zamijenjen stabilne peći slične strukture već se nalazi u posuđe prolio.

Krušne peći
Krušnu peć nalazi se na kamenom utora slijetanja u zemlji. Custom kupolom Peć je sastavljen od gline "cigle" povezan lijepa gline, pijeska i vapna.

Oboroh i žitnica
Oboroh je jednostavan zaklon, neka vrsta pilota s krova koja se pomiče na četiri visoko-udjeli prema količini pohranjenih materijala (sijeno, respektivno. Ostali stočne hrane). Zatvori oborohu je žitnica u kojoj žita u pohranu. To je duboka jama lahvovitého oblika, obloženi slamom (koji je pričvršćen na zid od guma od barova pričvršćena na zidove s drvenim klinovima). Tijekom grlo niska je prolio.

Uzorak provedbu oborohu Velislav Biblije.

Oboroh u selu Curie Vitkov.

Breadbasket u zemlji, pokrivene s thatched krova.

 
Zaštite naselja
Čitavo naselje vrti oko jednostavne radnje, spreman kao sama riječ sugerira, šiblje vyplétaného između postova. Većina ograda nije samo da spriječi nekontrolirani ulaz stoke u selu, ili iz njega. Također je "uobičajena, gotovo zakonski limit, što omogućava procjenu različitih akata, koji su bili unutar ograde, i djela koji su postali ograde. Dijeli neposrednog usvajanja području, u smislu, dakle, sigurno područje" ovdje s nama ", od neizvjesna prostora "tamo", tj., iz svemira ili samo uvjetno neosvojeného osvojeného kao što su polja, a time i područje gdje navečer, posebno s dolaskom opasnost i realna opasnost izmišljena, rođen od mašte pod poznatim svijetom. ograda štiti najširem smislu, iako su u stvari ozbiljne nisu prepreka. " (Smetánka 1992, str 46)

http://img59.imageshack.us/slideshow/webplayer.php?id=cur118fcc6b7.jpg

shaka zulu

 • Gost
Odg: Curia Vitkov
« Odgovori #2 : Travanj 24, 2010, 12:23:05 poslijepodne »

shaka zulu

 • Gost
Odg: Curia Vitkov
« Odgovori #3 : Travanj 24, 2010, 12:23:21 poslijepodne »


shaka zulu

 • Gost
Odg: Curia Vitkov
« Odgovori #4 : Travanj 24, 2010, 12:23:36 poslijepodne »


shaka zulu

 • Gost
Odg: Curia Vitkov
« Odgovori #5 : Travanj 24, 2010, 12:23:50 poslijepodne »


shaka zulu

 • Gost
Odg: Curia Vitkov
« Odgovori #6 : Travanj 24, 2010, 12:24:06 poslijepodne »


shaka zulu

 • Gost
Odg: Curia Vitkov
« Odgovori #7 : Travanj 24, 2010, 12:24:21 poslijepodne »


shaka zulu

 • Gost
Odg: Curia Vitkov
« Odgovori #8 : Travanj 24, 2010, 12:25:17 poslijepodne »

shaka zulu

 • Gost
Odg: Curia Vitkov
« Odgovori #9 : Travanj 24, 2010, 12:25:33 poslijepodne »


shaka zulu

 • Gost
Odg: Curia Vitkov
« Odgovori #10 : Travanj 24, 2010, 12:25:46 poslijepodne »


shaka zulu

 • Gost
Odg: Curia Vitkov
« Odgovori #11 : Travanj 24, 2010, 12:28:06 poslijepodne »

shaka zulu

 • Gost
Odg: Curia Vitkov
« Odgovori #12 : Travanj 24, 2010, 12:28:25 poslijepodne »


shaka zulu

 • Gost
Odg: Curia Vitkov
« Odgovori #13 : Travanj 24, 2010, 12:28:39 poslijepodne »


shaka zulu

 • Gost
Odg: Curia Vitkov
« Odgovori #14 : Travanj 24, 2010, 12:28:57 poslijepodne »