Velika Gorica - neovisni forum

Baština => Kajkavski => Autor teme: Ljudevit Kaj - Srpanj 03, 2012, 11:50:49 prijepodne

Naslov: "Plemeniti puti" Vojka Miklaušičovoga
Autor: Ljudevit Kaj - Srpanj 03, 2012, 11:50:49 prijepodne
Vojko Miklaušić

Plemeniti puti


Matica hrvatska           
Ogranak Velika Gorica

Donja Lomnica, 1994.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Za tisak pripremili
Blaženka Miklaušić, Vida Lučić, Božidar Prosenjak

Izdavač
Matica hrvatska - Ogranak Velika Gorica

Za izdavača
Petar Kraljević, Velika Gorica

Tisak i grafička obrada teksta
Tiskara Pelivan
Lomnica Donja

Za tiskaru
Danica i Ante Pelivan
Lomnica Donja

Suizdavači
Narodno sveučilište i Galerija «Kordić»
Velika Gorica

Za suizdavače
Prof. Cvitko Teskera i Stjepan Kordić

Knjiga je tiskana u suradnji i potporom Plemenite općine turopoljske
Za Plemenitu općinu turopoljsku
Mr. Zdravko pl. Lučić, župan turopoljski

Nacionalna i sveučilišna biblioteka, Zagreb CIP - Katalogizacija u publikaciji

UDK 398(497.5-3 Turopolje) '781.7(497.5-3 Turopolje)

PLEMENITI PUTI / [priredio Vojko Miklaušić]. - Velika Gorica: Matica hrvatska, Ogranak Velika Gorica, 1995. - 365 str. : ilustr., note ; 30 cm

Sadrži i stihove. - Rječnik: str. 313-335. - Bilješke uz tekst. - Sažeci na više jezika.

ISBN 953-6154-03-X

1. Miklaušić, Vojko

950203076

ISBN 953-6154-03-X

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Obseg prilogov v nastavku:

A) Sažetak na hrvatskomu (str. 359)
B) Uvod
C) Predgovor
D) Uvod (+ Zabilješka o pjevačima)
E) Bilješka o piscu (str. 357, 358)
F) Sadržaj (str. 363, 364, 365)
G) Pesma "Hodi Duv Sveti" (str. 11)
H) Vraštva (samo str. 173).
+ evtl. još neke prvum zgod(n)um

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Sažetak

PLEMENITI PUTI - knjiga o turopoljskoj kulturnoj baštini

Knjiga PLEMENITI PUTI sadrži etnografsku, muzikološku i leksičku građu odabranu iz ostavštine Vojka Miklaušića.

Nedaleko Zagreba, hrvatske prijestolnice, nalazi se Turopolje u čijem je središnjem dijelu selo Lomnica Donja, u kojem je Vojko proveo više od tri desetljeća, istražujući tradiciju, običaje i navade Turopoljaca, ponosnih na svoje višestoljetno plemstvo koje im kroz povijest daje poseban značaj i ulogu u cjelokupnom hrvatskom nacionalnom kor­pusu. Osim što je zabilježio ono što je sam vidio i doživio, Vojko je sve svoje mnogostruke talente stavio u službu toga puka potičući ga da održi i sačuva svoje običaje, pjesme i plesove u što izvornijem obliku. Da bi dublje proniknuo u dušu naroda istraživao je korijene te osebujne kulture i saznavao mnoge tajne od tada vrlo starih ljudi koji su mu kazivali epizode iz svoje mladosti. Zato najveći dio građe u knjizi predstavlja Turopolje (selo Lomnicu Donju i okolicu) u vremenskom rasponu od prijelaza dva stoljeća (XIX/XX) do II. svjetskog rata.

U knjizi su osobito vrijedni zapisi nekoliko stotina vrlo starih pjesama, sa i bez nota, različitog sadržaja, kako svjetovnog, tako i sakralnog karaktera. Neke od tih pjesama otkinute su doslovce "ispod zuba vremena" i zato sačuvane još samo fragmetarno. Nad­alje, u knjizi je nabrojeno nazivlje alata, mjernih jedinica, biljaka, životinja, polja, vinogra­da, šuma i puteva u okolici, imena ljudi, pa čak i nebeskih tijela. Napose su zanimljivi zapisi života u seoskim zadrugama u kojima se prenose znanja preuzeta iz daleke prošlosti: život i rad u prirodi i s njom, tehnološki postupci primjenjivani u tadašnjem gospodarstvu, predviđanja o vremenu, liječenje bolesti, zabave, igre i običaji vezani uz pojedine crkvene svetkovine, rođenja, svadbe i pogrebi, vjerovanja i molitve. Vojko Miklaušić je vlastitom rukom izradio izvrsne crteže alata i oruđa, dječjih igračaka, narod­nih nošnjih i uzoraka za šivanje i krojenje, zamki za ptice i druge životinje, te nacrte zgrada i namještaja s naznačenim mjerama i omjerima, pa ih je danas moguće na auten­tičan način rekonstruirati. Uz to je ovaj vrsni sakupljač narodna blaga opisao tance, zapisao napitnice, stare pripovjetke, mudre riječi i pitalice, šale i pošalice. A na kraju knjige, uz druge priloge, nalazi se riječnik odabranih izraza kajkavskog govora koji se djelomice još i danas u svakodnevnom govoru služe stanovnici ovoga kraja.

Raznovrsnost i količina građe predstavljeni su na pregledan način koji običnom či­tatelju omogućava zadovoljstvo lakog uvida u prošlost Turopolja. Stručnjacima je, napro­tiv omogućeno da, bez naknadnog uljepšavanja, steknu uvid u rezultate do kojih je došao jedan od onih zanesenjaka, sakupljača, kojima je najveća nagrada za uloženi trud dugo­trajnog i napornog rada, bila njihova vlastita predanost poslu i ljubav vlastite obitelji i sumještana koji su mu zahvalni. I ova knjiga izraz je velikog štovanja prema Vojku i njegovu djelu.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Nastavek sledi

Naslov: Odg: "Plemeniti puti" Vojka Miklaušičovoga
Autor: Ljudevit Kaj - Srpanj 05, 2012, 01:16:57 poslijepodne
Nastavek prethodnoga lista

B)  Uvod

Knjiga Plemeniti puti nastajala je tridesetih godina ovoga stoljeća. Vojko je ustrajno i s velikom ljubavlju bilježio i skupljao izvornu kulturnu baštinu Turopolja. Vojka je resila ne samo domoljubnost nego i velika stručnost. Stoga tijekom priprema ove knjige za tisak nije učinjeno ništa što bi narušilo izvornost Vojkova djela. Čak i u slučaju kada je očito da je zapis nepotpun.                                                                                                                     
Prvi dio knjige donosi crkvene i narodne popijevke s notama ali i bez nota. Popijevke bez naslova označene su brojevima zbog preglednosti. Drugi dio knjige donosi ostali skupljeni materijal: slike, crteže, vinjete, skice a i drugi pisani materijal.

Svojim nesebičnim radom Vojko je zadužio ne samo Lomničane i Turopoljce nego i cijelu hrvatsku kulturnu javnost jer je zabilježio i od zaborava spasio izvornu turopoljsku i hrvatsku kulturnu baštinu. Lomničani su se Vojku odužili i imenovali jednu ulicu u svom mjestu njegovim imenom. I ova knjiga neka bude znak zahvalnosti i poštivanja Vojkove osobe i djela zbog neizmjerne ljubavi koju je pokazao prema Turopolju i hrvatskoj narodnoj kulturnoj baštini.                                                                                             
 

Lomnica Donja, 21. prosinca 1994.                                           zahvalni Lomničani

Naslov: Odg: "Plemeniti puti" Vojka Miklaušičovoga
Autor: Ljudevit Kaj - Srpanj 05, 2012, 01:18:46 poslijepodne
C)  PREDGOVOR

Kad sam 1935. počeo bilježiti riječi mojih sugovornika Lomničana-Turopoljaca, činio sam to zbog neke osebujne privlačnosti tih izraza, koji su govorili o bogatoj izražajnosti jednog jezika, koji nam je donekle srodan a donekle sve više stran.

Zapisao sam tada i dosta pripovjedaka, kojima slične do sada ne pronadoh u obilju raznih pripovjedaka. I to mi je govorilo o nekoj osebujnosti autohtone kulture. Želeći kad-tad reproducirati živu pripovjedačevu narativnost, sve sam upornije bilježio rjeđe izraze. Zamjećivao sam lako tuđice, koje su tijekom vreme­na usvojene i rado sam ih mijenjao za sinonim iz područja već zabilježenih izraza.

Tako sam svladao posao, koji se gomilao i danas je djelo za sebe, iako mu to nije bila prvotna narav.

Sudeći, da je u biti jezik kajkavaca jedinstven, bilježio sam svaki novi izraz s bilo kojeg kajkavskog područja.

Okolnost pak da sam više od 30 godina u srcu Turopolja, sili me i, po stručnoj procjeni, idealna je da sve skupljene riječi gledam u duhu izgovora turopoljskih kajkavaca.

Turopolje je zbog čuvanja svojih plemenskih tradicija najkonzervativniji predio kajkavaca, i slijedi tradiciju unazad više stoljeća.

Sam rječnik nije morfološke već čisto terminološke naravi. Prevladavaju izrazi iz Turopolja. Usvojio sam akcente konzervativnog tipa.

Meritorni sud stručnjaka prosudit će ovaj moj rad.


Lomnica Donja, kolovoz, 1952.

Vojko Miklaušić

Naslov: Odg: "Plemeniti puti" Vojka Miklaušičovoga
Autor: Ljudevit Kaj - Srpanj 05, 2012, 01:22:28 poslijepodne
D)  UVOD

Vjerojatno bi smo ih pronašli još, sve više okrnjenih zaboravom i zametanjem, ali i ovolik broj predstavlja staro Turopolje kao najcjelovitije i ni od koga natrunjeno područje, u kojem su se praoblici glazbenog izražaja sačuvali u neobično brojnim primjercima do naših dana.

Nakon proučene povijesti ove naše prastare plemenske župe, toliko povezane u prošlosti s bijelim Zagrebom, nužno nas obuzima želja, da i s te strane zavirimo u njezinu prošlost.

Obuhvaćeno je središnje turopoljsko područje, a mnoge su popjevke zajedničko dobro sve braće Turopoljaca (kako su se oni međusobno zvali). Pjevna je linija sad kićenija, sad jednostavnija, već po umijeću pjevača i njegovu "zroktavanju" ili "precvilevajnu".

Oznaka "po junački" ili "po devojački" prirodno je i najmjerodavnije mjerilo za pro­sudbu o autohtonosti ovih popjevaka, a govori i o njihovoj starosti, koja seže u daleku prošlost. Na to upozorava i njihova otegnuta monotonija.

Iako ih ima i novije tvorbe, ovdje nisu uvrštene, jer je toliko hrvatskih popjevaka (narodnih), da bi u tom moru one bile samo nezamjetljiv sastavni dio i po glazbenoj strukturi i po motivima.

Bitna su značajka sabranih popjevaka stari tonaliteti, koji govore o dalekoj prošlosti i gajdama, kao srodnom glazbalu pratnje, a nadodani su plesovi novije tvorbe iz doba prevlasti gusala i gudača (gucov).

Najbrojnije skupine odnose se na glavne zgode iz svakidašnjeg i običajnog života, a brojne inačice jurjevskih popjevaka upućuju na duboku tradiciju Jurjeva (Đurdeva). Taj je dan značajan za Turopoljce, koji su sve do konca XVI. stoljeća priređivali zajednička zborovanja - skupno spravišče.

Ova je zbirka prilog folklornom dijelu Turopoljske povijesti.


ZABILJEŠKA O PJEVAČIMA

Stjecajem prilika još sam 1934. počeo skupljati turopoljske popjevke u izvornoj okolini. Bogato iskustvo do ovih dana poslužilo mi je i u najnovijem radu. Minuli rat izobličio je i prekinuo mnoge pojedinosti iz te tradicije, a umrli su i mnogi iskusni poznavatelji starin­ske popjevke. Poteškoće u daljnjem skupljanju, pa i uz pomoć suvremenijih pomagala, nukaju me da završim ovo sabiranje i izdavanje ove zbirke. Poredao sam svoje pjevače po mjestima navedenih popjevaka.

Dobranci                       Roža Kušević(1924)
Gradići                          Janko Fabečić (1893)
Hrašče                          Vinko Šencaj (1907)
Kobilići                          Mara Trupčević (1859)
Korilovci                        Kata Barbarić (1874)
Kuče                             Josip Puceković (1864)
Lomnica (Lomica)          Klenović (1903)
                                     Tomo Kolaković (1875)
                                     Stjepan Stepanić (1882)
                                     Stjepan Lektorić (1898)
                                     Miško Stepanić (1879)
                                     Bara Stepanić (1859)
                                     Kata Šoštarec
                                     Mihalj Lektorić (1868)
                                     Josip Lektorić (1876)
                                     Kata Deverić (1880)
                                     Jana Arbanas-Krznarić (1880)
                                     Josip Stepanić (1913)
Mala Gorica                   Kata Mirenić (1873)
Petrovina                      Juda Smolković (1893)
Rakarje                         Roža Klarić(1871)


Nastavek sledi

Naslov: Odg: "Plemeniti puti" Vojka Miklaušičovoga
Autor: Ljudevit Kaj - Srpanj 10, 2012, 10:34:26 poslijepodne
Nastavek prethodnoga lista


E)  BILJEŠKA O PISCU

Vojko Miklaušić rodio se 16. kolovoza 1916. u Velom Ratu na Dugom otoku. Otac mu je bio učitelj, pa je cijela obitelj 1922. dospjela u Lomnicu Donju nedaleko Zagreba. Od šeste godine Vojko sa svojom sestrom Nevom i roditeljima živi u Lomnici, gdje su i nastali svi njegovi zapisi.

Bio je vrlo darovit dječak. Več u trećem razredu osnovne škole, samouk, svira harmonij.

U gimnaziji se aktivno bavi športom i 1933. postaje juniorskim prvakom u ba­canju koplja u Hrvatskom akademskom klubu (HAŠK).

Godine 1935. preuzima vodstvo lomničkoga pjevačkog zbora "Nova zora". Slušajući napjev neke starinske pjesme koju je izvodila prva pjevačica Reza Klenović, otvara mu se sluh za narodno blago.

Dirigentski tečaj završava godine 1937. kod prof. Rudolfa Hatza. Svestrano talen­tiran, glazbeno, likovno, tehnički ..., ipak kao svoj životni poziv odabire tehnički fakultet (elektro strojarski smjer). No, u gimnaziji i na fakultetu uveseljuje svoje kolege karikaturama profesora u raznim školskim zgodama.

Svu svoju studentsku praksu provodi na radio-postaji koja se 1935. nalazi u Gornjem gradu, na Markovu trgu. Direktor radio-postaje, prof. Vojko Sauf, s ve­likom naklonošću prati i Vojkov "hobi" skupljanja narodnog blaga.

Na tehničkom fakultetu ostaje do 1941., ali ne diplomira zbog tegoba s vidom ("ispadanja vidnog polja") koje je bilo prvi znak do tada još neotkrivene bolesti multipne skleroze.

Godine 1942. radi kao tehničar na poštanskoj radiopostaji u Velikoj Gorici pa, kako mu ta služba to dopušta, upisuje svoj omiljeni studij etnografije i kod prof. Gavazzija postaje primjerom studentima. No, 1943. raspušteni su svi fakulteti, a studenti pozvani u vojsku. Služi vojsku u Varaždinu gdje liječnici nakon dva mjeseca ustanovljuju multipnu sklerozu.

Oslobođen vojne obveze, prima mjesto urednika narodne glazbe na radio-postaji u Zagrebu. Kao dobar organizator poslan je 1944. u Osijek gdje je urednik cijelog programa (domaćin radio-postaje) i urednik emisije "Za naše selo". I tamo marlji­vo skuplja etno-građu. No, u kolovozu 1944. i u 1945. opet je u Zagrebu na starom mjestu urednika narodne glazbe.

Ali, 1945. zbog nagla napredovanja bolesti radi na radiopostaji još samo kratko vrijeme kao vanjski suradnik, a zatim je mora napustiti zauvijek. Gotovo potpuno nemoćan, snalazi se za život na mnogo načina. Godine 1950. službeno je umirov­ljen.

Više ne može obilaziti starije osobe i skupljati etno-blago, ali oni sada dolaze k njemu i prisjećaju se daleke prošlosti. Godine 1953. već je potpuno oduzet, no i na ortopedskim kolicima nastavlja iz ljudi izvlačiti prošlost, a članovi njegove obitelji to zapisuju.

Umire 1963. u četrdeset i sedmoj godini nakon dvadeset godina bolesti, ne ostvarivši svoju veliku želju da sam sredi svoje zapise i objavi knjigu o turopolj­skoj kulturnoj baštini.

Kao dirigent "Nove zore" Vojko je nastupio na nekoliko javnih smotra u Zagrebu. Na veliku radost pjevača zbor redovito pobjeđuje jer Vojko zna odabrati živ i dopadljiv repertoar. Godine 1937. "Nova zora" pjeva na Radiju Zagreb. Godinu dana poslije Lomničani se natječu u notnom pjevanju na "Zagrebačkom zboru" (tada u Savskoj cesti). Strofu "To reče On, Bog Sabaot" četveroglasno obraduju za dvije minute i opet pobjeđuju. Godine 1940. zbor gostuje u Splitu na otvorenju obnovljenoga Splitskog kazališta, a 1953., iako već jako nemoćan, Vojko uspije uvježbati svoje pjevače za smotru narodnih zborova u Puli gdje nastupa s "Tu­ropoljskom svadbom". O tom je nastupu ostalo zabilježeno: "Dragi očko, draga majka, dragi braci i sestrice! Ovo ide naša Marič. Dragi moji mladići! Znaste kakov je Bozi zakon: vezilo, ne razdružilo! Jena lubav, jena misel dok je Bog odsudil živlejne: svoju dečicu v Božjem strahu odraniti. Daj Vam Bog on stan de je sam Jezuš stal i ono veselje ko sam Jezuš šele! Bog nas se skup pozivi! Bog posluni! ...". Nakon tih riječi profesor iz skupa je rekao: ... aplauz 20.000 prisutnih, kao da je grom pukao u Arenu ...Opće priznata najbolja točka, tek se nije poklapala s naka­nama "priređivača", te se je o tom šutilo. Ipak te uspomene u vremenu sve razum­ljivije govore.

S obzirom na težak život Vojka Miklaušića i nevjerojatne napore koje je unatoč bolesti uložio u prikupljanje i obradu etnografske i muzikološke građe, njegova obitelj, koja mu je u tome pomagala, brižno čuva cjelokupnu ostavštinu. Bilo je više pokušaja da se ta građa, koja tvori privatnu zbirku Vojka Miklaušića djelo­mice objelodani. No, ti su pokušaji završili neuspjehom jer je obitelj nastojala zbirku objaviti kao cjelinu. Evo, to je napokon i uspjela.

Nakon 1965. nitko od Vojkove obitelji više ne živi u Lomnici D. Ipak, uspomena na Vojka tako je živa, da 1991. Lomničani jednoj ulici u svojem selu daju ime Ulica Vojka Miklaušića.

Još jedan znak pažnje iskazali su Lomničani svojem zborovođi. Naime, malo vrelo ispod lomničkih vinograda u podnožju brda Kostanjevec od 1946. nosi naziv "Vojkov zdenčec"

Naslov: Odg: "Plemeniti puti" Vojka Miklaušičovoga
Autor: Ljudevit Kaj - Srpanj 10, 2012, 10:55:50 poslijepodne
F)  SADRŽAJ

PREDGOVOR.............................................................                           7

UVOD....................................................................                               8

 
I. DIO

CRKVENE POPIJEVKE.....................................................                      9

        DUHU SVETOM.......................................................                    11
               Hodi Duh Sveti....................................................                11
               2-5  ...............................................................                     11
        ADVENT..............................................................                        12
               Poslan bi jangel Gabrijel...........................................          12
               Doletel je jangel s neba  .............................................       12
               Tičice lepo spevaju.................................................             13
               Veseli se se kršćanstvo   .............................................       13
               1-21.......................................................... .....                    14
        BOŽIĆ...............................................................                         18
               Kirie elejson   ......................................................              18
               Čestit svetu   .......................................................             18
               Glejte pastiri  ......................................................              19
               Narodi se Kral nebeski   .............................................       19
               Oj detešce moje drago..............................................        20
               Kakva je to svetlost   ................................................        20
               Poslušajte si vazda.................................................           21
               Dvanajsta je to vura................................................          21
               Sinek Jezuš vmilno place   ...........................................      22
               Zvun Betlema.....................................................                22
               Došel je z neba   ....................................................           23
               Simo pastiri.......................................................                 23
               Poslušajte dušice..................................................            23
               1-50..............................................................                    24
        BOŽIČNE - PASTIRSKE.................................................             31
               Marija se Majka trudi   ..............................................        31
               Oj pastiri de ste kteri...............................................         32
               Pri Betlemu.......................................................                 32
               Simo hote mladinci................................................            33
               Luta je zima   ......................................................             33
               Dobro vam jutro gospodar..........................................      34
               1-23  ..............................................................                  36
        ZVEZDARSKE.........................................................                   38
               Takve su pahulke padale   ...........................................    38
               Novo se leto veseli  .................................................         38
               1-7...............................................................                     38
        TRI KRALJA...........................................................                    40
               O sveta Tri Krala   ..................................................          40
               Ta zvezda nam je izišla .............................................       40
               1-4...............................................................                     41
        SVIJEĆNICA   ..........................................................                 42
               O Marijo Svečanska................................................           42
                1-5...............................................................                    42
        KORIZMA............................................................                     43
               O Marija, Mati Boza................................................          43
               Nižje, nižje sunčece................................................         43
               Više, više sunčece..................................................         44
               O Marija Sinka svoga...............................................       44
               Sedem svete žalosti................................................        45
               Sinka Majka ziskavala ..............................................      45
               1-25..............................................................                  46
        USKRS...............................................................                     50
               Pevajmo braco kršćani.............................................       50
               Jezuš nam je gore vstal.............................................     50
               Vstal je Jezuš......................................................            51
               1-12..............................................................                 51
        SV. TROJSTVU   ........................................................             53
               Ime dičim   ........................................................             53
               Došli su, došli.....................................................            53
               Si vu glas jeziki....................................................           54
        MARIJANSKE   .........................................................              55
               Kralice nebeska...................................................           55
               Večer nam rosa padala............................................      55
               Prva je vora.....................................................               56
               Bog nas blagosovi..................................................        57
               Veselte se i radujte............................................            58
               Šetala se divojčica..............................................           59
               Šetala se sama Baro .........................................            60
               Išla Marja.........................................................              60
               1-27..............................................................                 61
        JEZUŠEKU........................................................... .                65
               1-18............................ ...................................               65
        SVECIMA......................................................... .....                68
               1-4
               Kada pojde duša z mene............................................  69
               1-8

NARODNE POPIJEVKE.....................................................              71
               Lepo moje Turoplje................................................      73
               Lepo mi je........................................................            74
               Rosna moja.......................................................           74
               Lepa moja........................................................            75
               Kosci kosaju......................................................           75
               Čija j´ ono livada...................................................      76
               Ej, tužen Janko....................................................         77
               De je Mara........................................................            77
               Oj devojko........................................................            78
               Oj devojko........................................................            79
               Vu te crne gori....................................................         79
               Malena je kopriva.................................................        80
               Široka mi koprva................................................. .        81
               Kosec kosi........................................................            81
               Staro sito.........................................................            82
               Gora se zeleni.....................................................         82
               Kojni moji........................................................             83
               Dobrer večer gospodar.............................................   84
               Juterna rosa, reži ju kosa........................................... 85
               Poglej, poglej......................................................        85
               Široko morje......................................................          86
               Jel je trdi te vaš most?..............................................  86
               Pod bregom.......................................................          86
               Obrodila žuta ruška................................................     87
               1-18..............................................................               87
               Zaigralo drobno kolo...............................................     89
               Zapevala tičica pisana..............................................    89
               Zasadil Jezuš vinograd.............................................    90
               Oj jabuko.........................................................            90
               Široko morje i Dunaj...............................................      91
               Ojdi k mene pajdašica............................................. .   91
               Pod bregom je.....................................................         92
               Spravlala se.......................................................          92
               Spevaj, spevaj grlica................................................    93
               Divojčica raj pomeče...............................................      94
               Prošla jesen Maro..................................................       94
               Cveče moje   .......................................................         95
               Dragi dragoj......................................................            95
               Preporuše odile...................................................          95
               Imela sam........................................................            96
               Višna moja.......................................................            96
               Majka čerku   ......................................................         97
               Falen budi........................................................            97
               1-11..............................................................               98
        JURJEVSKE   ..............................................................         99
               Prešel je, prešel....................................................      99
               Falen budi........................................................         100
               Falen budi........................................................         102
               I ovo se klajna.....................................................     103
               Sveti Juro .........................................................        104
               Sveti (Lepi) Juro...................................................     104
               Lepi Juro.........................................................          105
               Japo, mamo.......................................................       105
               1-4................................... ....................... .....           106
        IVANJSKE............ ............. ....................................           107
               Ojdi Iva..........................................................           107
               Ivo kosi livadu zelenu..............................................  107
               Lepi Ivo kres nalaže................................................  108
               Dober denek......................................................        108
               Dober denek ......................................................       109
               Hajdmo, pojdmo   ..................................................   109
               Hajdmo, pojdmo..................................................      110
               Oj simo, simo devojko............................................. .110
               Šetal se Iva........................................................      111
               Se bi sneje........................................................       111
               Se su divojke......................................................      111
               1-7...............................................................            112
        ŽETVENE.............................................................             113
               Tri devojke žito žele................................................ 113
               Požele jesmu šenicu...............................................  114
               Stoji nam pole široko.............................................. 114
               Čije je to žito?.....................................................     115
               Dober dan gospodar............................................... 115
               Je li su doma gospodar?...........................................116
               Kukavača.........................................................         116
               1-9  .. ...............................................................        117
        SVADBENE...........................................................             118
               Šesteri su dolazili..................................................    118
               Oj ti Maro, tebe je pojt..............................................118
               Zbogom iža i družina..............................................   119
               Lepo pole pogledati................................................   119
               Cvili jelen........................................................           120
               Tri tičice malene..................................................       121
               Tri tičice..........................................................           121
               Ne bu ona nigdar dobra............................................122
               Diduj, diduj.......................................................         122
               Diduj, diduj.......................................................         123
               Zdiži svate starešina...............................................  123
               Vigrujem.........................................................           124
               Lafku noć.........................................................          124
               Majka čerku   ......................................................      125
               Večeraj mi mila   ...................................................    125
               Da je bila huda zima...............................................   126
               1-6  ...............................................................           126
        ŠALJIVE   ..............................................................           128
               1-52


Nastavek sadržaja na sledečomu listu
Naslov: Odg: "Plemeniti puti" Vojka Miklaušičovoga
Autor: Ljudevit Kaj - Srpanj 10, 2012, 11:00:29 poslijepodne
Sadržaj (nastavek prethodnoga lista)


II. DIO
               Aj Turovo rano pole................................................         135
               Od stare vremen   ..................................................        136
               Imena i nazivlje   ...................................................         139
               Zadružni život....................................................             151
               Vreme i letina.....................................................           163
               Čez leto   ..........................................................           165
               Vu zla vremena...................................................           168
               Od sega malko   ....................................................       169
               Jela i tak..........................................................             171
               Vraštva...........................................................              173
               Dečinske igre.....................................................           180
               Brojanice  .........................................................           183
               Zgajnke..........................................................              185
NACRTI, SKICE I CRTEŽI...................................................          191
               Kaj se mora znati  ..................................................      219
               Molitve...........................................................              220
               Litanije...........................................................              226
               Molitve Isusu i sv. Križu............................................     228
               Molitve Majci Božjoj   ...............................................    230
               Čašćenje svetaca...................................................       233
               Večernje molitve..................................................          234
               Molitve za pokojne.................................................        237
               Pobožne reči......................................................           238
               Spodobno ......................................................              238       
               Zazivi, pozdravi i želje.............................................       239
               Navade...........................................................              241
               Sveci Boži i letina..................................................        242
               Vuzem...........................................................              243
               Božić.............................................................              250
               Sveti Tri Krali  .....................................................         255
               Na druge svetke...................................................         255
               Tanci............................................................               256
               Kak dragi dragoj misli i popeva...................................... 259
               Turopoljska svadba................................................        261
               Napitnice.........................................................             269
               Šale..............................................................               273
               Pošalice..........................................................             277
               Išla baba na sejam.................................................       278
               Karikatura........................................................            278
               Reči - Izreke.......................................................          280
       PRILOZI..............................................................                 295
               Sa stare turopoljske svadbe.........................................  297
               Žetva u starom Turopolju...........................................     300
               Božične iskrice iz starog Turopolja..................................304
               Turopoljski komeš.................................................        308
               RJEČNIK-KAJKAVSKIH RIJEČI......................................313
               Bilješke o piscu ....................................................        357
               SAŽETAK (njemački, engleski, francuski)  ......................359
               SADRŽAJ.........................................................            363


Nastavek sledi
Naslov: Odg: "Plemeniti puti" Vojka Miklaušičovoga
Autor: Ljudevit Kaj - Srpanj 13, 2012, 11:09:15 poslijepodne
G)  DUHU SVETOM

Hodi Duv Sveti

1.

1.   
Hodi Duv Sveti pamet rasveti
Reč Božju nam dej razmeti
Dej stvorejnu Bože svomu
Po putu oditi pravomu
K Tebe Bogu dojti svomu.
 
2.   
Mudrost razum, svetovajne
Dej pobožnost, jakost, znajne
Strav nam sake dej gre 'ote
I tak z dare Tve dobrote
Razveseli nas sirote.

3.   
Ravnaj sveto govorejne
Krepi srca i čuvejne
Dej nam živo veruvati
Vu te trdo dej vufati
Dej nam život vekuvati

4.   
Hodi o Duv da spoznamo
Krepost Tvoju i pevamo
Z Ocem, Sinum prevelika
Od sakoga naj jezika
Bude Tebe na vek dika.


2.
Dika Tebe Višni Bog na čuvšem podevčejnu
Saki od nas znati more pravi put k zveličejnu
Pojnem nam je hoditi i nigdar ne bluditi.
Na svetu je prava mudrost po krščajnski živeti
Čast, bogatstvo saka radost mam oče preleteti
Samo navuk Jezušev ostal bude vek vekov.


3.
Denes nebo se otpira denes Jezuš nam pošila
Od dvora nebeskoga dara Duva Svetoga.
On se zove veselitel naroda krščajnskoga
Sedem darov nadelitel od stola nebeskoga.


4.
Falemo Duva SvetogaKi Ljubav je vu Trojstvu
Dika mu budi v nebuI Ocu Bogu i Sinu skupa velika.


5.

1.   
Čujte čujte krščeniki vezda lep veseli glas
Poslušajte skupa zbrani mili Jezuš zove nas
Znami oče govoriti od blaženstva nebeskog
Po namesniku vučiti kak se mora lubit Bog.

2.   
Sveti Duv Tebe prosimo pamet našu resveti
Reč Božu znati želimo dej nam dobro razmeti
Geni srca se nas ludi naj počuju Boži glas
Z nami Ti navekaj budi anda Jezuš bu pri nas.
Naslov: Odg: "Plemeniti puti" Vojka Miklaušičovoga
Autor: Ljudevit Kaj - Srpanj 13, 2012, 11:13:39 poslijepodne
H)  Vraštva (1 od vukupno 7 stranic)

Za jasla:
Spražiti skup na ognu med, melu i mleko pak tomu deti malo (domačega) kvasca. Treja paziti da to ne zakuva nek se dene kak se toplo podnesti more na krpicu dosta debelo i pritisnuti po sem. Mejnati jutro i večer. Če se mam ne raskopa devet se tjednov dela devet reskaple. Če se reskopa čisto držati da se ne narede lasejne. Če se reskopa ne metati ovo vraštvo.

Rane:
Zaceli od kopinovoga lista (stekle kopine). List se stere da ne draple i namaže domačom masti. To je anda i za druge rane. Ali guskino salo.

Zanoftice:
Omota se prst krpicum de je namazan beli luk s kvascom.

Ječmenec:
Poroga luka list dobro i čisto oprati, spariti pak na oko dok se ne reskopa. Mejnati.

(Za) otok i dižnavke: Mlačnu krpu octa (vinskoga) i vode. Ali guskino salo.

Od potkožnaka:
Merlin, melu i mleko spražiti deti na krpicu i mejnati. Da pre-curi deti pori luk. Pod nem celi.

Če se poseče:
Pažulov list zežmikati da sok curi i deti anda list na ranu. Ali loja nakapati kaj se rana ne bi pasla (širila).

Za želudec:
Na jenkrat vina dva vode i žlicu koromača. Piti na tešče jutro. I na večer.

Za vuvo:
Zežmikati i nakapati vuvo netresa stoplenoga.Osinu od jačmena zvaditi z jezikom ili nakapati soka od trte.

Za ogen: Kupati v lugnice vode od opeja.Na krpice na čelo deti zmešano: kvas, mele, žutajnke.

Za muzole, ali štršane:
Med i mela na čistu krpicu. Prede krpu od vode kiseloga zelja.

Za rane gnojne: V olju restaliti pri ognu vojsk od čele. S tem mazati krpicu i metati gore če su i stare. Mejnati saki den. Prede se more deti na ranu krpu namočenu vodu od kiseloga zelja da poje gnoj.

Za opečene rane: Olje s vodum stučeno na krpicu. (Od olike) Ali žutajnek z oljem. Ali žutajnke od 12 kuvane jajec v povne scvrti v mašču za mazati.

Za žaludec: Rekel je beli luk človeku: Ja bum tebe čuval od boli če buš ti mene od soli.

Za kašel:
Varenika od kukuruze zaslajena žutem sladom ali medom.

Za gliste: Oluplene koščice od bundave z malo mleka. Dva tri dana 20 do 30 koščic jutro i večer. Večer prede (čašu) varenike od pelina.

Za vpalene oči:
Popirati z varenikom od titrice. Soka od trte nakapati.

Za rajnave noge: Na krpe salo od tikvajne.Nastavek (morti) sledi prvum zgod(n)um
Naslov: Odg: "Plemeniti puti" Vojka Miklaušičovoga
Autor: Ljudevit Kaj - Studeni 02, 2012, 10:34:49 poslijepodne
Citat:
SVECIMA..................................................................   68
Kada pojde duša z mene............................................  69

http://www.forumgorica.com/kajkavski/'plemeniti-puti'-vojka-miklausicovoga/msg45070/#msg45070 (http://www.forumgorica.com/kajkavski/'plemeniti-puti'-vojka-miklausicovoga/msg45070/#msg45070)

KADA POJDE DUŠA Z MENE

1.
Ni sile nit mesta kam bi se vtekel
Bude ti vmreti gda ne bi ni rekel
Molitve pokore primli se za goda
Kak za prijatelja vezda dobiš Boga.

2.
O nestalnost sveta toga
Spomeni se človek Boga.
Doklam živeš skrbi blago
Ko poneseš sobum v nebo.

3.
Zbogom ostaj svet nestalen, ne buš me vkaneval več
Zutra oču drugi biti, to je moja zajdna reč;
Zato igre ne bum lubil nit se nasladuval več
Zutra budem gizdost kudil, na pobožnost srce budil.

4.
V zemlu mene položete
I za dušu si molete
Bog vam plati vaše trude
Kak i zvami milost bude.

5.
Čuj smrt nosi oštru kosu
Opasti je kralu mužu
I vu smrtnu dojti vuzu.

6.
1.
Nebo, nebo kak si lepo, srečen ki te zadobi
Kak si svetlo i veselo, joj nemu ki te zgubi
Teški puti, teški trudi mnogi jesu do tebe
Množina nas takove diku tvoju ki žele.

2.     
Vezda dole pokleknemu i si skupa rečemo
Bože sveti milostivni k Tebe mi se vtečemo
Neba diku nam ne skrati za ku jesi stvoril nas
Da bi ojzdeh i na nebu mi falili saki čas.

7.
Falen budi dvor nebeski
Vu tebe je kinč presveti
Križom ču se prekrižiti
Svetom vodum poškropiti

Sveta voda padaj na me
Angelek moj moli za me
Kada pojde duša z mene

8.
Vu tebi je jena vura več kak ojzdek i sto let
V tebi jesu sa veselja več kak ima celi svet
Tam de Otec Bog nebeski za blažene se skrbi
A Sin Jezuš i Duv Sveti z Marijum se veseli.
 
Vnogi jesu takvi ludi ki pak za to neznaju
Redovnike namesnike Bože ne posluvneju
Oni pak koj sud, smrt, pekel, nebo premišlavaju
Takovi se Gospodinu Bogu si dopadaju.


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

DONJA LOMNICA - Vojkovi dani 2009 - KUD NOVA ZORA, 06:46

DONJA LOMNICA - Vojkovi dani 2009 - KUD NOVA ZORA (http://www.youtube.com/watch?v=JTLuvFxIGaU#)
Naslov: Odg: "Plemeniti puti" Vojka Miklaušičovoga
Autor: Ljudevit Kaj - Prosinac 07, 2012, 11:12:22 poslijepodne
Citat:
"Plemeniti puti" Vojka Miklaušičovoga
F)  SADRŽAJ
I. DIO
CRKVENE POPIJEVKE                   
        MARIJANSKE
               Šetala se sama Baro .........................................            60

http://www.forumgorica.com/kajkavski/'plemeniti-puti'-vojka-miklausicovoga/msg45070/#msg45070 (http://www.forumgorica.com/kajkavski/'plemeniti-puti'-vojka-miklausicovoga/msg45070/#msg45070)

Šetala se sama Baro
(Lomnica)

Šetala se sama Baro...
Šetala se k Majke Bože...
K Majke Bože na Bistricu...
Nu su stali dva jangelki...
Dva jangelki, dva golubki...
Nu su stali, nu pitali...
"Kam ti ideš sama Baro...? "
"A ja idem na Bistricu...
K Majke Bože Bistričke...! "
"Tam ti nejdi sama Baro...
Tam ti jesu dalki puti...
I gorice previsoke...
I vodice pregliboke...
I stezice prevuzecke... "

Šetala se sama Baro...
K Majke Bože Bistričke...
Da je k Bistre dohajala...
Na Bistricu, na vodicu...
Sami zvoni pozvajnali...
Sama vrata s otpirala...
I svečice vužigale...
Sam Jezušek mešu služi...
Jangelki mu podvarjali...
A Marija Boga moli...


Pripev:
Moli za nas, Marijo!


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Na Bistricu - Adam Končić, 2:24

Na Bistricu - Adam Končić (http://www.youtube.com/watch?v=3snELZrPsQY#)
Naslov: Odg: "Plemeniti puti" Vojka Miklaušičovoga
Autor: Ljudevit Kaj - Siječanj 12, 2013, 11:13:25 poslijepodne
Vojko Miklaušić
Plemeniti puti

Cirkvene popevke

ZVEZDARSKE

Takve su pahulke padale


1.   Takve su pohulke padale
      Kaj su nam Jezuška nunale

2.   Novom, se letu veseli
      Da nam se Jezuš porodi.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Novo se leto veseli

1.   Dober vam večer gospodar
      Da bi vam Jezuš zdravle dal.

2.   Svetla nam zvezda svetila
      Spod one gore visoke.

3.   Tople su rose kapale
      Jezuša Dete kupale.

4.   Topli su vetri hlidili
      Jezuša Dete nihali.

      Pripjev:
      Novo se leto veseli
      Da nam se Jezuš narodi.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


1.
Sredek pola spod javorka
Lepo nam zvone zvonki dva
Jošček nam lepše Marija
Ka nam je Jezuška zrodila
I v svilni povojec povila
I v zlatne zibčice zibala
Lepo mu drago spevala.


2.
Denes den je pun vesela
Od Boga nam prikazan
O drage duše krščajnske
Veselete se, radujte se.
Dragom Bogu zafalete
Kaj ste zdravi i veseli
Novo leto doživeli.


3.
Zišla nam je zvezdica
Za num gorum visokum
Dalki su puti temna je noč
Vužgi nam Marija nebesku luč
To ne bila zvezdica
Neg Marija Devica.
Dober večer gospodar
Bog vam dobre ludi dal
Gospon po iže šečeju
Nam mali darek mečeju
Gospa škrijne otpiraju
Nam darek na put zbiraju
Deklice po iže skačeju
Nam peharce natačeju
Te je popevke konec kraj
Dej Bog dušicom svetli raj.


4.
Jezuš lubi Mariju
A Marija Jezuša
Na ruka ga zdigala
K nebu ga podigala
Z neba golub zletel je
Zvrh Jezuška letel je
Bog Otec se čuje
Sineka miluje
Sinek Boži kraluje
V ontarecu stanuje
Se lepote vu Jnemu
Se dobrote po Jnemu
Sinek Deve Marije
Segdar budi pofalen
S Ocem Duvom Svetem
Na se veke Amen.


5.
Junake darujmo
S tem pisanem pasom
Devojke darujmo
S tem pisanem sveskom
Dečicu darujmo
S tem presvetem Jezuškom
Mamicu darujmo
S tum presvetum Marijum
Očku darujmo
Tog presvetog Jožefa.


6.
1.   
Zvezdica je posvetila
Obvr stolice je stala
Veliku svetlost zavdala.

2.   
Sveti Jožef cvetek nosi
Med junake nega nosi
Kaj bi (pravi) bili veseli
Kaj Jožefa zafalili.

3.   
Mati Marija venčec nosi
Med divojke nega nosi
Kaj bi (prave) vesele bile
Kaj Marije zafalile.
 
4.   
Oj divojke stante gore
Stante gore dobre vole
Stante gore na klupčicu
Prinesete božičnicu.


7.
1.   
Smileni Jezuš dojdi k nam
Prepelaj dušice svetli raj

2.   
Svetlem je raju najlepše
De su dušice vesele.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dober ti večer gospodar, 03:41
Božičje (Božične) pesme OSS-a Buševec

Dober ti večer gospodar (http://www.youtube.com/watch?v=FQrvT-r5qwQ#)
Naslov: Odg: "Plemeniti puti" Vojka Miklaušičovoga
Autor: Ljudevit Kaj - Siječanj 12, 2013, 11:14:19 poslijepodne
Vojko Miklaušić
Plemeniti puti

Cirkvene popevke

TRI KRALI

O sveta Tri krala


1.   
O sveta Tri Krala o blažen vaš den
Da sveti Kral mladi bil z neba poslan.

2. 
O srečna zvezdica ka svetila vam
Da Sinka Devica porodila nam.

3.   
Kam giblete vezda tak dalko na put
Da zima sem lada i veter je lut.

4.   
Nek mudrost zna vaša neviđen je zrok
Kak pismo donaša da rodil se Bog.

5.   
Zvezdica ga kaže na sunčan is'od
Se čudo poveda da Kralev je god.

6.   
Tak idete k nemu vu dalki te kraj
Saki mu se moli i lepo klajnaj.

7. 
Još saki ponesi od blaga svoj dar
Kaj Bogu prinašaš to nigdar ni kvar.

8.   
O sveta Tri krala mi molemu vas
Ki dare ste dali darujte i nas.

9.   
Da mladomu Kralu koj došel na svet
Si falu spevajmu od veka na vek.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Ta zvezda nam je izišla

Ta zvezda nam je izišla, aj izešla
Ona nam sveti široko
Aj široko i visoko
Čudo nazvešča veliko
Marija Sinka zrodila
I v jaslice (Ga) položila

Tam su prispeli Krali tri
Gašpar, Melkior, Boltižar
Donesli su dar veliki
Temjena, zlato, dragu mast.
Bog nam prosti pregrešejne
Dej sem dušno zveličenje.


1.
Raduval se Jezuš mali z Marijom i Jošefom
K Nemu došli su Tri Krali z velikum poniznostjum.
Z dalekoga k Nemu idu kak bi ga poštuvali
Kak to Dete malo vide da bi ga daruvali.
Zvezda srečna i blažena puta jemje kazala
Zima huda i ledvena ni nem nikaj škodela.
Dragi dari zlato temjan s kem su ga daruvali
Klečeč ruke gore zdižu tak su mu prikazali.


2.
"O sveta Tri Krala"
Ne bujim zrak škodel al truda bu stal
Da Jezuš se zrodil Herodeš bu znal
Nut mudrost zna vaša neviđeni zrok
To pismo donaša da zrodil se Bog.
Vu štalu ste došli de Negov je stan
I z Majkom ga našli s kem bil Jožef sam.
Od zime trpeči vu jasla je gol
Ni dvorbe povolne kak osel i vol
Vendar ste spoznali da pravi je Bog
Niste se zburkali če prem je vubog
Neg ste se klajnali gliboko do tel
Vse dare ste dali Detešcu za del
O Majka Marija oglej se na nas
Mi k Tebe smu došli zveliči Ti nas.


3.
V Jeruzalemu gradu po semu pitali
De je Kral mladi mi bi mu rada čast dali?


4.
Novoga leta veseloga
Rodi Marija Jezuša
Sveti tri Krali veseli bili
Da su vu štalicu zastupili
Kresna jem zvezda je svetila
Na štalu trage spuščala.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

BOŽIĆ U GORICI, KUD ŠČITARJEVO, 27 12 2011 , SVETI TRI KRALJI,  03:12

BOŽIĆ U GORICI, KUD ŠČITARJEVO, 27 12 2011 , SVETI TRI KRALJI (http://www.youtube.com/watch?v=4_JyrU2D43k#)
Naslov: Odg: "Plemeniti puti" Vojka Miklaušičovoga
Autor: Ljudevit Kaj - Veljača 01, 2013, 11:54:28 poslijepodne
Citat:
H)  Vraštva (1)
(1. od vukupno 7 stranic)

http://www.forumgorica.com/kajkavski/'plemeniti-puti'-vojka-miklausicovoga/msg45117/#msg45117 (http://www.forumgorica.com/kajkavski/'plemeniti-puti'-vojka-miklausicovoga/msg45117/#msg45117)


H) Vraštva (2)
(2. od vukupno 7 stranic)

Za potne i noge vmorene:
Voda od peršina. Ali vinskoga octa malko i soli.

Za na'od:
Vužgati koricu kukuruznoga kruva vgasiti i dim par puti poleči v nos. Nekuliko puti. (Prez sredine).

Za dobrec:
Samo toplo i ne kupati.

Za okrejati:
Vino z borovicom, lipova varenika z borovicom, jajca zmešana s kuvanem vinum, zrna borovice kosati zubmi. Žutajnek, med i malko rakije.

Od bodca:
Natirati po nom mestu s toplem octom, piti komorač z vodum i vinum.

Od velike zimice:
Vino i varenika od titrice i malko rakije kuvano. Toplo piti.

Za zmorjenost:
Krpu mlačnog octa i vode pod kolena. Piti ono s komoračom.

Od kakvoga nabojca:
Pečeni luk gore deti ali slanisko meso. to vleče gnoj.

Za krv nanos staviti:
Ocet pod nos, mokru krpu za vrat.

Za težinu:
Natirati slepo oko i pod nosom z octum.

Za glavobolju:
Oblog od vode kiseloga zelja otoplenog.

Za grlo vpaleno:
Jako toplu krpu vode i octa oko vrata i na jnu suvu. Če se kaj zdiže na to mesto deti: opraženo na krpicu namazano mele, setja i mleka. Ali lačicu toploga pepela deti. Ne na zrak iti.

Od napuva:
Varenika od rastovoga žira za popirati.

 Za spotiti se:
Varenika od slatkog januša. Varenika od beloga sleza.

 Za na'od:
Sok od trpuca.

Od vulogov:
Drožde gusto od vina stopiti pak deti čez krpu. Ali kupati vode od ore'ova listja. Kuvana voda od senskog trofta.

Če srbi:
Natirati z vodum od srbečice.

Za zube:
 Prasičice mlade od trušlike kuvati pak z onum vodum bajnati i
spirati zube.
Semejne od zubnaka deti na žaravku, otpreti zube i pokriti se z
nečim da se zubi nakade.
Varenika od bezga za spirati a kaj ostane zvana na krpe.

Za noge otečene:
Voda od repova korena. Voda od kuvanoga stipera.

Za želudac dobro:
Oreje mlade deti v rakiju. Rakija od borovice.

Za bubrege:
Bajnati se vode od kuvanog ore'ova lista.

Za pluča:
Beli meven plučnak kuvati koj vareniku i piti. Sirotka. Dugi trputec, slak i korejne od koprive kuvati i piti. I od plučnaka.

Od trudovi
Da ženu trudi primleju, toplo je dati piti, cigle pod pleča, dok-mar more noge toplu vodu namakati. Postelica mora i dobro je če zijde za najviše jenu vuru. Moliti svetu Janu.


174

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

H) Vraštva (3)
(3. od vukupno 7 stranic)
Za odpreti:
Zeti se kaj je zmučeno: mlačne stepke, toplu sirotku ali toplu (gamilicu) vareniku od tritrice.

Če dete trbušek boli:
Vareniku od tritrice.

Za moči jesti:
Varenika od pelina, ali pelin, voda i rakija. Varenika od rastove mlade kore.

Za gnojne i druge rane:
Vojsk, od blaščeta mozek i malko finoga olja kuvati dotmar ni koj mast. Tanko namazati na krpicu i pritiskati.

Od ogna:
Metvicu, majkinu dušicu, tritricu, borovicu, med, jajce, rakije, mleka i beloga luka skupa zmešati deti v krpu i metati na ruke i glavu a če je veliki ogen i pod prsa. More se zeti i (domačega) kvasa i octa.

Za čreva:
Kiselo zelje.

Če se zaseče:
Krpu zežganu na maslu. Prede oprati z varenikum od crnoga sleza ali tritrice.

Od prhuti:
Namazati večer glavu z maslom pak jutro v luga oprati.

Od spucane kože:
Sekudek mazati salom od jajnca ali guske večer. Noge z lojem.

Če glava boli:
Krumper (korun) na tenko zrezati, malko posoliti i zavezati s krpom na čelo.

Za oči i mrenu:
Prezreže se žuvka (koj loza raste) po godine i spravi sok. Žnem se natiraju oči.

Od trgajna v križa i kosti:
V vinski ocet namočiti cveta divjega kostajna, črlenca luka i potle zmešati z rakijum. Natirati.

Od boli v križa:
Spareni žabnak med krpe deti.

Od gute:
Topli pepel v lačicu oko vrata deti.

Za kupati se:
Voda od majčine dušice i beloga sleza.

Od drobobole:
Sparenu majkinu dušicu deti na golo.

Od pluč:
Slanina na tešče sako jutro. I med.

Za žaludec zaprti:
Kiselo zelje saki den.

Od sraba:
Ščavjaka korejne peči na mašče i mazati.

Od na'oda, kašla i gute pak i od prsobole:
Pod kraj rožnaka otrgneju se mlade kitice od smogora, ke su zrasle palec dva duge, i meče se v steklenku: jen red toga dva prste debelo, pak jen red slada prst debelo i tak do gore. Stisne se i zaveže gore. Mesec dva se meče na sunce i precedi sok v staklenke za čuvajne. Žeme se 1 do 2 žlice na den.

Od opekline:
Zeme se lapov od lera v steklenku i k tomu naleje olja i dene na sunce par deni. S tem se anda maže.

Od kašla dečinskoga:
Paper ki je na jenu stran ošter namazati z otu stran z medom, pritopiti nad ognom i deti detetu na prsa. I prek noči. Zvrači se za 2 do 3 dene.
Deti v zamešeni kruv lončec z medom zaprti naj se peče i potlem za vraštvo.


175


Nastavek sledi prvum zgod(n)um
Naslov: Odg: "Plemeniti puti" Vojka Miklaušičovoga
Autor: Ljudevit Kaj - Veljača 23, 2013, 11:30:00 poslijepodne
Nastavek (z) prethodnoga lista


(Plemenito-putena) vraštva Vojka Miklaušičovoga (4, 5)


H) Vraštva (4)
(4. od vukupno 7 stranic)


Od srbečice:
Z voljeni mazati.

Sršna bol:
Vareniku od rutice piti. Ali ruticu namočiti v staro vino pak na žlice piti.

Suvan:
Suvu slaninu s pelinovem perjem jesti. Vareniku od pesjeg jezika (trpuca) z medom piti i na sitno 'rena jesti vuz oto. Vareniku od Agrimonie eupatorie dugo piti.

Trgajne i kalajne v kosti:
Natirati s koprivami, slanom rakijom ali z pu'ovom maščum.
Kupati se v kuvanom drožđu. (Parna? Kupelj od octa).

Vetri:
Varenika od kimlina.

Če se voda zapre:
Od šipka vareniku piti.

Vodenika:
Piti samu sirotku, obložiti z lestjem od bekovine (Salis vitelina) i z voljem mazati prede. Piti vareniku od korena kopine, hebe-da, borovice i listja lopura.

Otečeni vrat:
Šaku vratiča (tanacetum) popariti i na vrat pod krpu i rubec okolo.

Vrbanec:
Vrbajnščaka prepeči na maslu i maže se ono mesto.

Vručina:
Kuvano vino piti.

Bolno vuvo:
Par kaplic toploga volja kapnuti nutrek. S tuvlem varenikom od črnog sleza spirati. Netrosova soka čez krpu procediti pak v uvo nakapati. Vodu od črlenog luka v uvo (od zdreckanoga).

Zanovtice:
Zajčevo salo gore, ali malo zmesnoga kruva z medom.

Zaprtost:
Kuvane suve slive.

Zimica:
V čašu staroga vina papra deti i kimlina i klinčeca i popiti.

Očistite se:
1 do 3 žlice prava rabarbare v rakiju od vinskog tropa.

Zubna bol:
Od šibe babikovine (Berberis vulgaris) dolnu žutu koru nastrugati i od toga zub nakapati. Ali par glavic nedozrele od maka namakati bar 8 dnevov v čistu tropicu i par kapi na vatu i na zub.

Žaludec:
Piti vareniku od kojnice, Božeg drevca, tritrice na tešče i više puti na dan. Sok od zimske povrtnice piti. V staro vino namakati rožmarina i piti na den po teru žlicu.

Žvale:
Z lešnakovem oljem ali s toplem lojem mazati.

Kolera:
Češnak i borovicu jesti. Paliti Angelicu silvestris suvi koren.

Mevke kosti:
Kupati v slanoj vodi da je kuvan oreov list.

Krč:
Mazati slanom rakijom. I za križa.

Kukec:
Staro salo metati. Luka črlenca, kozjaka i češnaka speči na masti i gore deti.

Kurje oko:
Luk češnak ali svežu govedinu gore metat.


(176)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

H) Vraštva (5)
(5. od vukupno 7 stranic)


Za rast lasi:
Korejne od kopriv kuvati pak vu tom glavu prati. I od torice (Lapa major).

Lišaj:
Mazati sokom od limone, voljem i z belanjkom od jajca.

Maternica:
Piti sok od zelja kiseloga.

Madron:
Travu polajec (Salvija pretensis) posušiti i na sitno stuči i med pražetinu.

Muzol:
Listje od rosopasa (cindule) ali slezovo pero napak deti.

Ognojeni nabodec:
Zajčevo salo deti.

Natuček:
Kukuruzovu melu rezmočiti i na krpu pak gore.

Nazebina:
Snegom namazati više puti. Z petroljem isto.

Opekotine:
Mazati z voljem de su se odmakali leri. Belajnek od jajca.

Oteklina noge:
Kuvati od hebeda koren (Sambucus ebiilus) i močiti noge. U vode od kuvanog listja oreja namakati a gore privijati oreov list svež.

Od čele:
Zvaditi žalec i zemlu gore.

Če noga curi:
Namakati noge vu vode od kuvanog listja belog sleza i oblagati z listjem ojdnega ali od podbela.

Če se poreze do:
Listje od blitve ali nakapati soka od osjaka ili (trpuca) pesjeg jezika. Zdrobi se suvi cvet od pelina ali koren od gaveza i posipa.

Pre'lada:
Piti vareniku od trpuca ali od preslice (Equis arvense) od koprive varenike.

Kak rana da zaceli:
Jedrku od orea stiskati i z tem voljem mazati. Netres stuči i pera na ranu. Prav od pelina.

Raspucane vusnice:
Mazati z voljem i toplem lojem.

Bradavke:
Travu bradavičnak stuči i na to privezati.

Dobrec:
Piti lipov čaj s kuvanem vinom. S voljem mazati. Vareniku od slatkog korenka.

Žaltavo lice:
Mazati z vodom od loze ka se plače.

(Fras) Srčni grč:
Rakiju u ke je bilo namočeno Bože drevce.

Glavobola:
Malko ruma popiti. Pelin popariti s kipučem octem i vruče na glavu pod rubec. Korena astrugati i isto tak mrkve. Na čelo deti perje od hrena ali pero od kiselog zelja.

Gliste:
Stučeni česnak z voljem jesti.

Prolev:
Lipov čaj z borovicom. Vareniku od trpuca. Rakije de je bil namočen pelin ali zeleni oreji.

Griža:
Kuvane kopine. Rožičke jesti. Piti črno vino s kopinami ali drenkom. Pustu juvu (prepečena mela i voda) Vareniku od titrice.


(177)


Nastavek na sledečomu listu
Naslov: Odg: "Plemeniti puti" Vojka Miklaušičovoga
Autor: Ljudevit Kaj - Veljača 23, 2013, 11:30:57 poslijepodne
Nastavek (z) prethodnoga lista


(Plemenito-putena) vraštva Vojka Miklaušičovoga (6, 7)


H) Vraštva (6)
(6. od vukupno 7 stranic)


Grlobol:
Slanine par listov na rubec i okolom vrata omotati. Žalfijinom varenikom popirati. Piti lipovu vareniku z jajcem zmešanu.

(Influenca):
Lipovu vareniku vruču kak se spoti.

Kamenac:
Koščice od šipka posušiti i stuči v prav i na vode piti.

(Katar v nosu) Na'od:
V postele popiti bezgov čaj ali lipovu vareniku. Odmakati noge v tople vode. Luk dišati i zapalenu kukuruznu koru kruva.

Kašel:
Varenika od plučnaka ali lipe. Bezgov cvet na vode ali mleku
pak na restalen slad. (Zobukovina - sjemenke i pahulje 4' kuva-
ti).
Glavicu luka črlenca v jamici slada deti v peč. Sok te piti.
Vareniku od Verbascum Schraederi. Med z nastruganem 're-
nom.

Od zmije:
Prosti duvan namočen v rakiju na ranu priviti i pol čaše vareni-ke od Aster montane tri put na dan toplo piti. Extrakt od iste biline i meda i lanenoga semena i z vodom namočenog duvana na ranu priviti. Gornu vareniku piti.

Bodec:
Cigel zamotati v krpu. Kimla stuči z medom zmešat pak na krpu i na to mesto deti.

Proti bluvajnu:
Vareniku od sporiša, vinski ocet ali kiselo mleko.

Jak kašel:
Zrna od borovice vu vinu kuvanom zdrobiti.

Slabe zube:
Kuvati od kopine list vu vinu i stem zube popirati.

Grlo:
Žalfiju vu vinu kuvati i piti. Z medom i toplom vodom popirat.

Za pluča:
Plučnak kuvati vu vinu i sako jutro na tešče.

Prolev:
Česnaka v rakije par put na dan piti ali vu vinu.

Želudec:
Spariti črnu metvicu i majkinu dušicu i pripiti.

Če se do poseče:
Gaveza koren skopa se i stuče posušen i sa starem salom na ranu privije. Potle se posipa s pravom od stučene kopine lista.

Zubna bol:
Spirati z vodom kuvanog korena jagode.

Muzol:
Veže se z ciklenem perjem.

Kurje oko:
Maže se guskinem salom.

Kukec na prstu:
Vrači se zajčevem salom.

Nazebine:
Spiraju se v slane vode.

Otek:
Oblaže se s parjenem listjem od hebeda.

Lišaj:
Maže se s belajnkom.

Nahod:
Sapi se s kuvanom kruglićom repom.

Krč:
Preveže se stučenum borovicum i drožđenkom natira pak v toplo.


(178)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

H) Vraštva (7)
(7. od vukupno 7 stranic)


Za grlobol:
Luk črlenec zežmikati i grglati z otem.

Za madron:
Treputec stuči i piti. I za maternicu.

 Za siputlivost:
Ozimi jačmen i borovo korejne kuvati i onu vodu piti.

Žena za mleko dobiti:
Naj je leču.

Od navadnog (spačenog) kašla:
Piti med i toplo mleko.
V borovice na melu skuvati i piti i z kruglicum se repum sapiti.

Vused:
Mazati z mastjum od jajzbeca.

Za zube smrdeče:
Masti hrženoga kruva v vinski ocet namočena.

Za vodu pustiti:
Piti vodu od skuvane voščike.

Otok krvi:
Ženske sok od poriluka stučenog popiti.

Od križe:
Sok od stucenoga belog luka deti v crnu kavu prez slada i piti.

Od poroda:
Srejdnu koru oskoruša kuvati v belom dobrom vinu i mlačno piti.

Na mesto de je kaca piknula:
Deti kopitnak stučeni.

Kak zubi i zuberine očvrsneju:
Listje kupine polske v vinu kuvati i zotem več puti zube spirati.

Suprot upale kože od sunca:
Limun zežmikati i malko posoliti. S tem se mazati nu nek se samo posuši.

Od vuvobole:
Becgov cvet namočiti v rakiju i levati vuvo. I borovo olje.

Od ran od pozebe:
S kopriv, olja i soli narediti mast i s tem mazati.

Od lišajov:
Stučenem korenom ščavjaka (posipati) mazati ali s penom z gorečeg sirovog dreva kaj pišči.

Od pozebe:
Črlenca stuči i na pozebu deti.

Za žene krv staviti:
Varenika od korejna kopriv i kojnskoga repa.

Proti zime:
kopice v žganicu namočiti. Z lesičjom masti namazati ruke i noge.


(179)
Naslov: Odg: "Plemeniti puti" Vojka Miklaušičovoga
Autor: Ljudevit Kaj - Ožujak 23, 2013, 12:19:15 prijepodne
Citat:
F)  SADRŽAJ
I. DIO
CRKVENE POPIJEVKE.....................................................                             9
              KORIZMA............................................................                     43
                      O Marija, Mati Boza................................................           43

KORIZMA

O Marija mati Boža


1.
O Marija mati Boža
Puna milosrdnosti
K tebe tuži duša moja
Postavlena v žalosti.

2.
A da mi se Bog smiluje
Da mi gre‘e oprosti
Milošču me tvum daruje
Molim Mati Marija.

3.
A kajem se z srca svega
I zdihavam pretužno
Kaj uvredil jesem Boga
Jako grdo i stužno.

4.
V Jezuševo da si otprem
I Marije Imenu
Prede vusta nek ja zaprem
Na skrajdnemu vremenu.
 

Pripev:
Smiluj se zvrhu mene
O Marija prosim tebe.
Naslov: Odg: "Plemeniti puti" Vojka Miklaušičovoga
Autor: Ljudevit Kaj - Kolovoz 15, 2013, 09:56:57 poslijepodne
Devica Marija v Turopolu

Citat:
"Plemeniti puti" Vojka Miklaušičovoga
I. DIO
CRKVENE POPIJEVKE.........................................................              9
        MARIJANSKE   .........................................................             55
               Išla Marja.......................................................              60
               1-27.............................................................               61
http://www.forumgorica.com/kajkavski/'plemeniti-puti'-vojka-miklausicovoga/msg45070/#msg45070 (http://www.forumgorica.com/kajkavski/'plemeniti-puti'-vojka-miklausicovoga/msg45070/#msg45070)

Išla Marja

Išla Marja na Bistricu
Išla Marja čez goricu na Bistricu
Gda je k Bistre dohajala
Sami zvoni pozvajnali.
Sama s'vrata odpirala,
I svečice vužigale,
Sam Jezušek Mešu služi,
Angelki mu podvarjaju,
A Marija Boga moli.

(60)


1.
Vesela budi Marijo  .....…..…...Sveto nebo!
Lepe ti dare nosimo  ....….…..Sveto nebo!
Jenu zelenu vejicu . ......….....Sveto nebo!
Primli ju primli Marijo  . …...... Sveto nebo!
Mi tebe Mati molimu   …..…....Sveto nebo!
I Tvega Sinka prosimu ......... Sveto nebo!
Da nami gre'e oprosti . . …. ..Sveto nebo!
I duše naše zveliči....……….....Sveto nebo!


2.
Vesela budi Marijo  ....……......Sveto nebo!
Lepe Ti dare nosimo.….….......Sveto nebo!
Saki zelenu kiticu .…….…........Sveto nebo!
Primli ju, primli, Marijo ... ......Sveto nebo!
Mi Tebe Mati prosimo . . … ....Sveto nebo!
Poglej Ti, Mati, grešne nas . .Sveto nebo!
Moli Ti Sinka za naš spas …. .Sveto nebo!
Faleni Otec, Sin i Duv .…….... Sveto nebo!
Falena budi Marijo...………..... Sveto nebo!


3.
O Marija svetla zorja šetuj nami v pomoč z gora.
O Marija beli denek i zrok našeg zveličejna
Nas v žalosti razveseli to dušica grešna moli.


4.
1.
Obečal se sam Jezuš
Da bu došel k ručku
Z svojom svetum Materum.

2.   
Ni ga bilo k ručku
Bude došel k obedu
Svojum svetum Materum.

3.
Obečal se sam Jezuš
Da bu došel k obedu
Z svojum svetum Materum.

4
Ni ga bilo k obedu
Bude došel k večere
Svojum svetum Materum

Pripev:
Niklo niklo drevčece
Z ote črne zemlice.


5.
Stoji nam pole široko
Dober nam večer gospodar!
Jeste li v iže veseli?
Z Božem smu mirum veseli
Mi Boži darek nosimu
S čem nas je Jezuš daruval
Z Blaženum Devum Marijum
Svojum presvetum Materum. Amen!


6.
O Marija premila
Zlaten venčec vejala
Na se ga primerjala
Vuz Jezuška sedala
Jezuš ima zlatni križec
Za škrlakom vrpčicu
Za vrpčicum kiticu
Na kitici tičicu.


7.
O Marija Bogorodica (roža) skrovnosti
Ka si svemu svetu precvela puna milosti
Podeli nam Tvu milošču Deva Marija premilostivna
O Marija Tebe grešniki milo glediju
Vbogi ludi zmožna gospoda milost prosiju.
O Marija Tebi težaki poju na polu
I na pomoč pravi junaki zovu vu boju.
O Marija Tebi se mole si redovniki
I od Tebe pomoč prosiju verni ižniki.

(61)


8.
Dej nam Jezuš dojti levko čez te gore
Jezuš i Marija med ne sunce sija
Sim šetujte o dušice pred Marije sveto lice.
Resprestri svu ruku pak nam put prekriži
Se te vinske gore se to žitno pole.
Sem našem domarom i sem nam romarom
Marija pomozi i z Sinekom svojem.


9.
Zorja je zorja, beli je den
Pomagaj nam Deva Marija
Pomagaj mi očko zorju snovati
Zorja je zorja, beli je den
Pomagaj nam Deva Marija
Pomagaj mi majko zorju snovati.
Pomagaj nam Deva Marija...


10.
Ovo vam je ono Ime koga duvi plaše se.
Al vu gore al na vode al vojaki v taboru
Ali koj po putu hodi naj mu na pameti bu.


11.
Levku noč od Boga pomoč
Majka Marija z vami
Naj vas Boža ruka brani.


12.
Službu Božju jesmo čuli................Marija
Milošču Tvu prosili smo   ....…....….Marija
Marija Marija milošča sa..………......Marija
Pred Tvem kipom klajnamo se  .. .Marija
Nazaj k domu shajamu se............Marija
Marija Marija hodi z nami..............Marija


13.
Šetala se Magdalena
K Majke Bože na Volavje
Pak je nosi lepe dare
Lepe dare na ontare
Same svece i duplere.


14.
Šetuvali tri Boži angelki
Polek dvora smilene Marije
Smiluj nam se smilena Marijo
Podaj nam te kluče od raja
V raju lepo lepše bit ne more
Blago nemu teri ga uživa
Blago nemu i rodu negvemu.
Smiluj nam se smilena Marijo
Podaj nami te kluče od pekla
Da vidimo kak je v peklu grdo
V peklu grdo grše bit ne more
Teško nemu do vujnega dojde
Teško nemu i rodu negvemu.


15.
Marija si je sela
Dobri moj Bog!
Tri vence plela
Smiluj nam se Bog!
Prvič je plela
S te žarke šenice,
Drugič je plela
S trsove rozgvice,
Trejtič je plela
Zdravja i veselja.


16.
O Marija Mati Boža...
Ar si segdar dobra Mati
Zavetnica grešnika
A ne daj mi ne, vmirati
Prez Božega mešnika
Daj kak zajdna reč mi bude
Jezuš Jožef Marija
Smrtne da počutim trude
Pomoč Tvu kak spoznam ja.


17.
V svetlomu raju najlepše
De se dušice vesele
Tu bi se radi i naše
Rezveseli je o Marija.


18.
O Marija ka si nas od Turka obranila.

(62)


19.
1.   
Kralica nebeska, o Marijo,
Obrano zemelska, oj Marijo!
Obraz svoj obrni k nam, o Marijo,
Milost z neba sprosi nam, oj Marijo!

2.   
Koj' se k Tebi vutiče, o Marijo,
Milosti zgubit neće, oj Marijo!
Koj' se Tebi v ruke da, o Marijo,
O Marijo primli ga, oj Marijo!

Pripev:
Naša lubezna Gospa,
Majka Božja Bistrička
Sprosi, oj moli za nas.


20.
1.   
Mi smo Boži putniki, putniki
V Bistricu putujemo, v Bistricu putujemo
Majku Bozu štujemo, štujemo:
U, u, u Majku Božu Bistričku.

2.   
Majki Božoj faliti, faliti
Majki Božoj faliti, Majki Božoj faliti
I svečice paliti, paliti
I, i, i Majki Božoj Bistrički.

3.   
Falimo i dičimo, dičimo
I milošce prosimo, i milošce prosimo
Od Device Marije, Marije:
E, e, e Majke Bože Bistričke.

4.
Čaščena i falena, falena
Vu se veke vekoma, vu se veke vekoma
Sveta Deva Marija, Marija:
A, a, a Majka Boza Bistrička.

Pripev: 
O Bistrička Mati grešnikov pomoč,
Mi k Tebi smo došli, skaži nam svu moč.


21.
1.   
O dušo krščajnska sim vezda šetuj,
Ter ovde Mariju od srca poštuj:

2.   
Nu časti i diči presveto Trojstvo,
Na zemli k Njoj kriči nevolno ludstvo.

3.   
Marija, Marija oglej se na nas
Nebeska Kralica zveliči Ti nas.

4.   
Pred Tobom, o Mati, žalosten klečim,
Večkrat sem zagrešil, pokoru želim.

5.
Kad budem vumiral, o Mati šetuj
Mi grešnu dušicu Ti Sinku daruj.


22.
O Marija Mati Boža Ti nebeska jesi roža
Svetoga čisla Kralica i molečem pomočnica
Lepi venec sveto čislo jesmo spleli ovde ki smo
Z molitvami nanizali i v skrovnosti prikazali.
Po vrednosti svetog čisla o Devica Ti prečista
Da od Boga mi dobimo kaj za koga te sprosimo
Da nam čuvaš svetu staru Katoličku mater cirkvu
Da krščajnstvo naše celo v jedinosti bu živelo.


23.
Falu dejmo mi Marije Majke naše
Milostivne za velike niz milošče
Ka čini po vsem svetu
I ojzdek takaj v Bistrice
Pri tom svojem čudnom kipu
Kam dohaja vnogi zagovornik.


24.
Potekla je bistra voda
Spod javorka zelenoga
I spod brega visokoga
Vuž nu ide vuska steza
Poj ne idu Boži ludi
Boži ludi proščeniki.

(63)


25.
Falen Isus Marijo, falen Isus Device,
Falen Isus Majko naša zagovornice!
Došli smo Te pohodit i z angelom pozdravit:
Zdravo budi, Majko naša zagovornice!
Došli smo se potužit, grehe svoje položit
Daj nam Sinka pokaži, suze naše posuši
Moli Boga Ti za nas, sada i na smrtni čas


26.
Romar se na Bistru spravlal, Mariju je sobom zval:
Hodi z nami Marija, Majka Božja Bistrička.
Hote, hote, romari, ja hum došla za vami.
Da je došel k Materi, Majke Bože Bistričke
Pred oltar je poklekel, kak je već navajen bil,
Da je Majku zagledal, milo se je rezplakal.
K nemu dojde Marija Majka Boža Bistrička:
Kaj je tebi mili romar, kaj se gorko plačeš ti?
Kak se ne bi plakal ja, kad sem mešu zamudil!
Muči, muči, mili romar meša oče druga bit!
Sam ju Jezuš služil bu, Marija pri meši bu.


27.
Sveta Jana denes nam je porodila lepu čer
Ku po svetom je porodu Jezuš si za mater zel.
Od angelov je čisteša nebo joj se veseli
Od se svecov je sveteša Sveto Pismo kak veli.

(64)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Velika G(r)os(s)pa (v) Vukovine

Vukovina
 
Vesela budi Marijo
Vesela budi Marijo  .....…….....Sveto nebo!

Lepe ti dare nosimo
Lepe ti dare nosimo  ....……....Sveto nebo!

Vu desnoj ruki ošter srp
Vu desnoj ruki ošter srp  ..…..Sveto nebo!

Vu levoj ruki zlaten klas
Vu levoj ruki zlaten klas  ..…..Sveto nebo!

Vu trudnom srcu zafalu
za ovu žetvu letošnu....……….Sveto nebo!


Vukovina (http://www.youtube.com/watch?v=mrJaSaBkhhk#)
Naslov: Odg: "Plemeniti puti" Vojka Miklaušičovoga
Autor: Ljudevit Kaj - Kolovoz 19, 2013, 08:58:43 poslijepodne
Citat:
"Plemeniti puti" Vojka Miklaušičovoga
I. DIO
CRKVENE POPIJEVKE.........................................................              9
        SVECEM   ...................................................................         68
               1-4...............................................................               68

http://www.forumgorica.com/kajkavski/'plemeniti-puti'-vojka-miklausicovoga/msg45070/#msg45070 (http://www.forumgorica.com/kajkavski/'plemeniti-puti'-vojka-miklausicovoga/msg45070/#msg45070)

SVECEM


1. Sv. Peter
 
Mi smo išle k Petreku   ............Rano jutro na Petrovo
Mi ga bumu prosili....................Rano jutro na Petrovo
Š čem se bumu gostili  ............Rano jutro na Petrovo
Peter nam je kluče dal.............Rano jutro na Petrovo
S čem odpremo naše dvore.....Rano jutro na Petrovo
Naše dvore i komore ...............Rano jutro na Petrovo


2. Sv. Lovrin(e)c

1.   
Išel Lovrinec po(putu) svetu
Koj čela po cvetu
Hodil hodil devet let
I desete jeden den
Nazaj se povrnul
V jenu goru visoku
Kudek ludi ne hode
Nit lov lovci ne vode

2.   
Da je došel sred gore
Mam je našel polece
V tom polecu cirkvicu
Te se cirkve potrudil
Bogu se je pomolil
Bogu se je v ruke dal
Mi rečenu, budi falen
Sveti Lovrinc navek Amen.


3. Sv. Martin

1.   
Oj sveti Martin mlinci i guska
S tobom bu naša veza vek vuska,
Hrgina kruva čutura vina
Oj sveti Martin skoro bu zima.

2.   
Novo je vino se pokrščeno
Oj sveti Martin naj bu jakleno
Kaj ga z veseljem budemo pili
Kajti se bumo k zime ženili.


4. Sv. Valent

1.   
Valent Valent cvet rumeni
Zebral te je Bog lubleni
Neje vraštva nit vračnika

2.   
Od svetoga Valentina
I te sluga knigu čita
Od Gospona Jezuša.


(68)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

KUD SV BENEDIKT Z MIČEVCA

28 11 2009 KUD SV BENEDIKT, NASTUP U AUSTRIJI U GRADIŠĆU U CRKVI SV LOVRENCA U TROJŠTOFU 1 DIO, 05:59

28 11 2009 KUD SV BENEDIKT, NASTUP U AUSTRIJI U GRADIŠĆU U CRKVI SV LOVRENCA U TROJŠTOFU 1 DIO (http://www.youtube.com/watch?v=z_bBtFXYNqo#)